Gràmmàtik vum Milhüüser Dialekt

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Milhüüser Wàppa
Milhüüser Wàppa

Dàs ìsch a Gràmmàtik vum Elsassischa üs dr Milhüüsergegend.

Ileitung[Quälltäxt bearbeite]

Da Text ìsch gschrìewa uf Milhüüser Elsassisch, noh-n-era ältera Vàriànta vu dr Orthal-Schrìftàrt.
Fer gànz gnàui sìì, sott ma ehnder vu dr „Milhüüsergegend“ reda, denn dr Text un d Beispìeler kämma vun era Mundàrt wo nìt direkt Stàdt-Milhüüserisch ìsch. Àlso, kè Wunder wenn a pààr Üsdrìck nìt rein Milhüüserisch sìn, dàs ìsch hàlt a mehr „därfliga“ Version.

Sàtzbàui[Quälltäxt bearbeite]

Affirmativ[Quälltäxt bearbeite]

Ìn da Barga làuifa
 • Subjekt Verb
 • Subjekt Verb Ergänzung(a)

Ìch làuif.  DitschIch gehe.  FrànzeeschJe marche.
Ìch làuif ìn da Barga.  DitschIch wandere in den Bergen.  FrànzeeschJe marche dans les montagnes.
Ìch làuif garn mìt dìr ìn da Barga.  DitschIch wandere gern mit dir in den Bergen.  FrànzeeschJe marche volontiers avec toi dans les montagnes.


 • Ergänzung(a) Verb
 • Ergänzung(a) Verb Subjekt
 • Ergänzung(a) Verb Subjekt Ergänzung(a)

Jetz wìrd gschàfft. ('s wìrd jetz gschàfft.)  DitschJetzt wird gearbeitet. (es wird jetzt gearbeitet)  FrànzeeschMaintenant, on travaille.
Morn làuif i.  DitschMorgen wandere ich.  FrànzeeschDemain, je marche.
Morn làuif i ìn da Barga.  DitschMorgen wandere ich in den Bergen.  FrànzeeschDemain, je marche dans les montagnes.
Mìt dìr làuif i garn ìn da Barga.  DitschMit dir wandere ich gern in den Bergen.  FrànzeeschAvec toi, je marche volontiers dans les montagnes.
Friahier ìm Elsàss sìn d Litt vìel ìn da Barga gloffa.  DitschFrüher im Elsass sind die Leute viel in den Bergen gewandert.  FrànzeeschAutrefois en Alsace, les gens marchaient beaucoup dans les montagnes.

Ìmperàtiv (Befehl)[Quälltäxt bearbeite]

S Verb steht àm Ààfàng.

Kumm!  DitschKomm!  FrànzeeschViens !
Geh mìr!  DitschGehen wir!  FrànzeeschAllons !
Lüeg do!  DitschSchau hier!  FrànzeeschRegarde ici !
Gìbb mìr dàs!  DitschGib mir das!  FrànzeeschDonne-moi ça !

Ìnterrogàtiv (Frog)[Quälltäxt bearbeite]

 • Verb Subjekt
 • Verb Subjekt Ergänzung(a)

Geht's?  DitschGeht es?  FrànzeeschEst-ce que ça va ?
Geht's güet?  DitschGeht es gut?  FrànzeeschEst-ce que ça va bien ?


 • Ìnterrogàtivadverb Verb
 • Ìnterrogàtivadverb Verb Ergänzung(a)

Wer kummt?  DitschWer kommt?  FrànzeeschQui vient ?
Wer ìsch jetz do?  DitschWer ist jetzt hier?  FrànzeeschQui est maintenant ici ?


 • Ìnterrogàtivadverb Verb Subjekt
 • Ìnterrogàtivadverb Verb Subjekt Ergänzung(a)

Wia geht's?  DitschWie geht es?  FrànzeeschComment ça va ?
Wo sìn sa?  DitschWo sind sie?  FrànzeeschOù sont-ils ?
Wo sìn sa jetz?  DitschWo sind sie jetzt?  FrànzeeschOù sont-ils maintenant ?

Sübordiniarter Nawasàtz[Quälltäxt bearbeite]

 • Relativàdverb Verb
 • Relativàdverb Ergänzung(a) Verb

Dr Mànn wo kummt  DitschDer Mann der kommt  FrànzeeschL'homme qui vient
Dr Mànn wo jetz andlig kummt  DitschDer Mann der jetzt endlich kommt  FrànzeeschL'homme qui vient maintenant enfin

Wenn mehrera Ergänzunga sìn[Quälltäxt bearbeite]

's ìsch nìt unbedìngt ìmmer dr Fàll, àwer wenn mehrera Ergänzunga sìn, folga sa vìelmols a gwìssa Ordnung, noh ìhra Kàtegorie.


Zitt

Àrt

Ort
Ìch ìss jetz gmiatlig ìn dr Kucha   DitschIch esse jetzt gemütlich in der Küche  FrànzeeschJe mange maintenant tranquillement à la cuisine
Ìch schàff zitter'ma Johr allei ìn dam Büro   DitschIch arbeite seit einem Jahr allein in diesem Büro  FrànzeeschJe travaille depuis un an seul(e) dans ce bureau
Ìch hà gescht làng ìn dr Kälta müeßa wàrta   DitschIch habe gestern lang in der Kälte warten müssen  FrànzeeschHier j'ai dû attendre longtemps dans le froidìndirekt Objekt

direkt Objekt
Ìch verzehl jetz   ìm Kìnd a Gschìchtla   Ditschìch erzähle jetzt dem Kind eine Geschichte  Frànzeeschje raconte maintenant une histoire à l'enfant
Gìbb ìn dr Kàtz Mìlch!   DitschGib der Katze Milch!  FrànzeeschDonne du lait au chat!
Ar sajt mìr 's   DitschEr sagt mir es  FrànzeeschIl me le dit
Ìch sàgg dìr 's   DitschIch sage dir es  Frànzeeschje te le dis
Ìch sàgg ìhm dàs   DitschIch sage ihm das  Frànzeeschje lui dis ça


Üsnàhma gìtt's àwer aui:
Ìch sàgg's ìhmDitschIch sage es ihm.  FrànzeeschJe le lui dis.
Ìch hà's ìhra gsajt.  DitschIch habe es ihr gesagt.  FrànzeeschJe le lui ai dit.
Ar hàt's ìhm gschrìewa.  DitschEr hat's ihm geschrieben.  FrànzeeschIl le lui a écrit.

Sàtzbàui - mehrera Satz ìn eim[Quälltäxt bearbeite]

Nawaordnung (mìt Konjunktion oder Adverb)[Quälltäxt bearbeite]

àwer  Ditschaber  Frànzeeschmais (Kunjunktion)
denn  Ditschdenn  Frànzeeschcar (Kunjunktion)
oder  Ditschoder  Frànzeeschou (Kunjunktion)
un  Ditschund  Frànzeeschet (Kunjunktion)
noh  Ditschdann  Frànzeeschalors (Adverb)


Ìch spìel Giiga un dü sìngsch.  DitschIch spiele Geige und du singst.  FrànzeeschJe joue du violon et tu chantes.
Ar ìsch miad, denn ar schlooft nìt gnüe.  DitschEr ist müde, denn er schläft nicht genug.  FrànzeeschIl est fatigué car il ne dort pas assez.
Ar ìsch miad, àwer ar schlooft doch nìt.  DitschEr ist müde, aber er schläft doch nicht.  FrànzeeschIl est fatigué, mais il ne dort quand même pas.

Unterordnung mìt Relativpronomen[Quälltäxt bearbeite]

Dr Mànn wo redt ìsch mi Unkel.  DitschDer Mann, der spricht, ist mein Onkel.  FrànzeeschL'honmme qui parle est mon oncle.
Ìch redd mìt em Mànn wo do wohntDitschIch rede mit dem Mann der hier wohnt.  FrànzeeschJe parle avec l'homme qui habite ici.
Àlles wàs glanzt ìsch nìt unbedìngt Guld.  DitschAlles was glänzt ist nicht unbedingt Gold.  FrànzeeschTout ce qui brille n'est pas forcément de l'or.

Ìch kenn s Büech wo dü leeschDitschIch kenne das Buch, das du liest.  FrànzeeschJe connais le livre que tu lis.
Ìch seh ebbis wo fahltDitschIch sehe etwas was fehlt.  FrànzeeschJe vois quelque chose qui manque.
's ìsch ebbis wo ma dràà glàuibtDitschEs ist etwas woran man glaubt.  FrànzeeschC'est une chose à laquelle on croit.
's ìsch ebbis wo ma druf hofftDitschEs ist etwas worauf man hofft.  FrànzeeschC'est une chose que l'on espère.
Dr Hàns ìm Schnokeloch hàt àlles wàs'r wìllDitschHans im Schnakenloch hat alles was er will.  FrànzeeschJean dans le trou à moustiques a tout ce qu'il veut.

S Kìnd, fer dàs wo-n-ìch strìck, ìsch bràv.  DitschDas Kind, für wen ich stricke, ist brav.  FrànzeeschL'enfant, pour lequel je tricote, est sage.
Dr Mànn, mìt dam wo dü redsch, ìsch mi Brüeder.  DitschDer Mann, mit dem du sprichst, ist mein Bruder.  FrànzeeschL'homme, avec qui tu parles, est mon frère.
S Glàs, üs dam wo dü trìnksch, ìsch mii.  DitschDas Glas, woraus du trinkst, ist meines.  FrànzeeschLe verre, duquel tu bois, est à moi.

Ar sajt àlles wàs'r wìllFrànzeeschIl dit tout ce qu'il veut.
Ar kummt mìt àllem wàs'r brüücht.  FrànzeeschIl vient avec tout ce dont il a besoin.
Ar lüegt wàs fahlt.  FrànzeeschIl regarde ce qui manque.
Ar weißt wàs'r brüücht.  FrànzeeschIl sait ce dont il a besoin.
Ar bekìmmert sìch um dàs wo fahlt.  FrànzeeschIl s'occupe de ce qui manque.
Ar hàt Àngscht vu dam wo stìnckt.  FrànzeeschIl a peur de ce qui sent mauvais.
Ar fàngt àà mìt dam wo eifàch ìsch.  FrànzeeschIl commence par ce qui est simple.

Unterordnung mìt Kunjunktion, Subjunktion oder Adverb[Quälltäxt bearbeite]

 • Verb àm zweita Plàtz ìm Nawasàtz

so  Ditschso  Frànzeeschainsi (Kunjunktion)
trotzdam  Ditschtrotzdem  Frànzeeschcependant (Kunjunktion)
sunscht  Ditschsonst  Frànzeeschsinon (Adverb)

Mìr bliiwa, so schlofa mìr doDitschWir bleiben, so schlafen wir hier.  FrànzeeschNous restons, ainsi nous dormons ici.
Mìr bliiwa, trotzdam schlofa mìr doDitschWir bleiben, trotzdem schlafen wir hier.  FrànzeeschNous restons, cependant nous dormons ici.
Mìr bliiwa, sunscht schlofa mìr doDitschWir bleiben, sonst schlafen wir hier.  FrànzeeschNous restons, sinon nous dormons ici.


 • Verb àm Ànd vum Nawasàtz

bis  Ditschbis  Frànzeeschjusque (Kunjunktion)
vor ebb  Ditschbevor  Frànzeeschavant que (Subjunktion)
wenn  Ditschwenn  Frànzeeschsi (Subjunktion)
wial  Ditschweil  Frànzeeschparce que (Subjunktion)
wo  Ditschwo  Frànzeesch (Ort) (Kunjunktion)
wo  Ditschals  Frànzeeschquand (Zitt) (Subjunktion)

Mìr bliiwa bis dr Film fertig ìschDitschWie bleiben bis der Film fertig ist.  FrànzeeschNous restons jusqu'à ce que le film soit fini.
Mìr gehn wenn dr Film fertig ìschDitschWir gehen wenn der Film fertig ist.  FrànzeeschNous partons quand le film est fini.
Mìr mian geh vor ebb dr Film fertig ìschDitschWir müssen gehen bevor der Film fertig ist.  FrànzeeschNous devons partir avant que le film ne soit fini.

Sa sotta schloofa, wenn sa miad sìnDitschSie sollten schlafen, wenn sie müde sind.  FrànzeeschIls devraient dormir, s'ils sont fatigués.
Ar ìsch miad, wial ar nìt gnüe schlooftDitschEr ist müde, weil er nicht genug schläft.  FrànzeeschIl est fatigué, parce qu'il ne dort pas assez.

Mìr bliiwa, wial mìr do schlofaDitschWir bleiben, weil wir hier schlafen.  FrànzeeschNous restons, parce que nous dormons ici.

S Hüss, wo mìr wohna, ìsch àlt.  DitschDas Haus, wo wir wohnen, ist alt.  FrànzeeschLa maison où nous habitons est vieille.
Dr Wàld, wo mìr dura làuifa, ìsch fìnschter.  DitschDer Wald, durch den wir gehen, ist finster.  FrànzeeschLa forêt, à travers laquelle nous marchons, est sombre.
Ànna 1980, wo d Eltra gerbt han, han sa s Hüss kàuift.  Ditsch1980, als die Eltern geerbt haben, haben sie das Haus gekauft.  FrànzeeschEn 1980, quand les parents ont hérité, ils ont acheté la maison.

Nomen (Subschtàntiv)[Quälltäxt bearbeite]

A Subschtàntiv wìrd ìmmer mìt ema großa Büechstàwa àm Ààfàng gschrìewa.

Verkleinerungsform[Quälltäxt bearbeite]

Vìel Subschtàntiv känna a Verkleinerungsform hàà. Mìt dr Verkleinerungsform redt ma meischtens vu ebbis kleins, oder mankmol aui vu ebbis liabs.

Fer d Verkleinerungsform ufz'bàuia düet ma „la“ àm And vum Wort drààhanka. Mankmol düen aui Büechstàwa ìm Wort wachsla.

Beispìeler
Subschtàntiv Verkleinerungsform Wàs ìm Wort wachselt
(+„la“ àm And)
d Ìmma  Ditschdie Imme  Frànzeeschl'abeille s Ìmmala  Frànzeeschla petite abeille nit
s Fanschter  Ditschdas Fenster  Frànzeeschla fenêtre s Fanschterla  Ditschdas Fensterchen  Frànzeeschla petite fenêtre
s Liad  Ditschdas Lied  Frànzeeschla chanson s Liadla  Ditschdas Liedchen  Frànzeeschla chansonnette, la petite chanson
s Harz  Ditschdas Herz  Frànzeeschle cœur s Harzla  Ditschdas Herzchen  Frànzeeschle petit cœur
dr Wag  Ditschder Weg  Frànzeeschle chemin s Wagla  Ditschder kleine Weg  Frànzeeschle petit chemin
s Schìff  Ditschdas Schiff  Frànzeeschle bateau s Schìffla  Ditschdas kleine Schiff  Frànzeeschle petit bateau
d Saui  Ditschdie Sau  Frànzeeschle cochon s Säila  Ditschdie kleine Sau  Frànzeeschle petit cochon aui“ → „äi
dr Mànn  Ditschder Mann  Frànzeeschl'homme s Mannla  Ditschdas Männchen  Frànzeeschle petit homme à“ → „a
dr Màntel  Ditschder Mantel  Frànzeeschle manteau s Mantala  Ditschdas Mäntelchen  Frànzeeschle petit manteau
d Kàtz  Ditschdie Katze  Frànzeeschle chat s Katzla  Ditschdas Kätzchen  Frànzeeschle petit chat
s Dàch  Ditschdas Dach  Frànzeeschle toit s Dachla  Ditschdas kleine Dach  Frànzeeschle petit toit
dr Zàhn  Ditschder Zahn  Frànzeeschla dent s Zeenla  Ditschdas Zähnchen  Frànzeeschla petite dent à“ → „ee
s Glàs  Ditschdas Glas  Frànzeeschle verre s Gleesla  Ditschdas Gläschen  Frànzeeschle petit verre
s Àuig  Ditschdas Auge  Frànzeeschl'œil s Aigla  Ditschdas Äugchen  Frànzeeschle petit œil àui“ → „ai
dr Bàuim  Ditschder Baum  Frànzeeschl'arbre s Baimla  Ditschdas Bäumchen  Frànzeeschl'arbrisseau
dr Kopf  Ditschder Kopf  Frànzeeschla tête s Käpfla  Ditschdas Köpfchen  Frànzeeschla petite tête o“ → „ä
dr Rock  Ditschdas Kleid  Frànzeeschla robe s Räckla  Ditschdas kleine (oder einfache) Kleid  Frànzeeschla petite robe
s Ross  Ditschdas Pferd  Frànzeeschle cheval s Rässla  Ditschdas Pferdchen  Frànzeeschle petit cheval
d Stroß  Ditschdie Straße  Frànzeeschla route s Streeßla  Ditschdie kleine Straße  Frànzeeschla petite route o“ → „ee
d Hosa  Ditschdie Hose  Frànzeeschle pantalon s Heesla  Ditschdie Unterhose, der Slip  Frànzeeschla culotte, le slip
dr Vogel  Ditschder Vogel  Frànzeeschl'oiseau s Veegala  Ditschdas Vögelchen  Frànzeeschle petit oiseau
dr Hund  Ditschder Hund  Frànzeeschle chien s Hìndla  Ditschdas Hündchen  Frànzeeschle petit chien u“ → „ì
d Mucka  Ditschdie Mucka  Frànzeeschla mouche s Mìckala  Frànzeeschla petite mouche
d Luft  Ditschdie Luft  Frànzeeschl'air s Lìftla  Frànzeeschle petit vent, la brise
d Schüpp  Ditschder Rock  Frànzeeschla jupe s Schippla  Ditschdas Röckchen  Frànzeeschla jupette ü“ → „i
dr Strüss  Ditschder Strauß  Frànzeeschla gerbe (de fleurs) s Strissla  Ditschdas Sträußchen  Frànzeeschla petite branche
d Hütt  Ditschdie Haut  Frànzeeschla peau s Hittla  Ditschdas Häutchen  Frànzeeschla peau fine, ou le débris de peau desquamée
s Tüech  Ditschdas Tuch  Frànzeeschle torchon, le tissu s Tiachla  Ditschdas kleine Tuch  Frànzeeschle petit torchon üe“ → „ia
s Büech  Ditschdas Buch  Frànzeeschle livre s Biachla  Frànzeeschle livret
dr Schüeh  Ditschder Schuh  Frànzeeschla chaussure s Schiahlala  Frànzeeschla petite chaussure üeh“ → „iahla
dr Büe  Ditschder  Frànzeeschle garçon s Biawala  Frànzeeschle petit garçon üe“ → „iawa
s Kàlb  Ditschdas Kalb  Frànzeeschle veau s Kalwala  Ditschdas Kälbchen  Frànzeeschle petit veau àlb“ → „alwa
d Tìra  Ditschdie Tür  Frànzeeschla porte s Tìrla  Ditschdas Türchen  Frànzeeschla petite porte ra“ → „r
d Müüra  Ditschdie Mauer  Frànzeeschle mur s Miirla  Ditschdas Mauerchen  Frànzeeschle muret üüra“ → „iir
d Müüs  Ditschdie Maus  Frànzeeschla souris s Miisla  Ditschdas Mäuschen  Frànzeeschla petite souris üü“ → „ii
s Hüss  Ditschdas Haus  Frànzeeschla maison s Hiisla  Ditschdas Häuschen  Frànzeeschla maisonnette, la petite maison üss“ → „iis


Mìt da Litt-Vornamma kààt ma aui Verkleinerungsforma ufbàuia. Ìm gliicha Sìnn: klei oder liab.

Beispìeler mìt Vornamma
Nàmma Verkleinerungsform
dr Hàns  DitschHans  FrànzeeschJean dr Hànsala  DitschHänschen  FrànzeeschPetit Jean
d Jeanne  DitschJohanna  FrànzeeschJeanne s Jeannla  Ditschdie dleine Johanna  Frànzeeschla petite Jeanne
dr Sepp  DitschJoseph  FrànzeeschJoseph dr Seppala  Ditschder klein Joseph  Frànzeeschle petit Joseph
d Joséphine  DitschJoséphine  FrànzeeschJoséphine s Finnla  Ditschdie kleine Joséphine  Frànzeeschla petite Joséphine
d Louise  FrànzeeschLouise s Lisala  Frànzeeschla petite Lise


Üsnàhmswiis hàt dr Vornàmma vu'ma Biawla s Genus Maskulinum. Ìn àlla àndra Fall hat a Verkleinerungsform s Genus Neutrum.

Vor em Subschtàntiv[Quälltäxt bearbeite]

Vor em Subschtàntiv
Masculin Feminin Neutrum Pluràl
Bestìmmter Àrtìkel dr Hund
  Ditschder Hund  Frànzeeschle chien
d Kàtz
  Ditschdie Katze  Frànzeeschle chat
s Kìnggala
  Ditschdas Kaninchen  Frànzeeschle lapin
d Veegel
  Ditschdie Vögel  Frànzeeschles oiseaux
Unbestìmmter Àrtìkel a Hund a Kàtz a Kìnggala ° Veegel
Demonschtràtivàrtìkel da Hund dia Kàtz dàs Kìnggala dia Veegel
saller Hund salla Kàtz sall Kìnggala salla Veegel
Possessivàrtikel mi Hund
di Hund
...
mina Kàtz
dina Kàtz
...
mi Kìnggala
di Kìnggala
...
mina Veegel
dina Veegel
...
Ìnterrogativpronoma weller Hund wella Kàtz well Kìnggala wella Veegel


Masculin Feminin Neutrum Pluràl
Ìndefinite àller Wii ìsch trunka worra
  Ditschaller Wein wurde getrunken
  Frànzeeschtout le vin a été bu
àlla Mìlch ìsch trunka worra
  Ditschalle Milch wurde getrunken
  Frànzeeschtout la lait a été bu
àll Wàsser ìsch trunka worra
  Ditschalles Wasser wurde getrunken
  Frànzeeschtoute l'eau a été bue
àlla Flascha sìn trunka worra
  Ditschalle Flaschen wurden getrunken
  Frànzeeschtoutes les bouteilles ont été bues


Uf Elsassisch, wia uf Àlemànnisch, gìtt's a bestìmmter Àrtìkel vor em Nàmma vu-n-era Person.

 • Fer a Mànn: Maskulin
Dr Albert Schweitzer ìsch a beriahmter Elsasser.  DitschAlbert Schweitzer ist ein berühmter Elsässer.  FrànzeeschAlbert Schweitzer est un Alsacien célèbre.
 • Fer a Fràui: Feminin
D Màdàm Meyer kummt.  DitschFrau Meyer kommt.  FrànzeeschMadame Meyer vient.
D Joséphine schàfft àn dr Mairie / uf dr Mairie.  DitschJoséphine arbeitet im Rathaus.  FrànzeeschJoséphine travaille à la mairie.
 • Fer a Maidla oder a Fràui wo ma güet kennt: Neutrum (do brüücht ma nìt gàr so heeflig sìì, wia fer d Màdàm Meyer)
S Marie ìsch mi betscha Kàmeradla.  DitschMarie ist meine beste Kameradin.  FrànzeeschMarie est ma meilleure camarade.
 • Fer mehrera Litt, zum Beispiel a Fàmìlia: Pluràl
D Meyer han a scheen Hüss.  DitschDie Meyers haben ein schönes Haus.  FrànzeeschLes Meyer ont une belle maison.

Pronoma[Quälltäxt bearbeite]

Demonschtràtivpronoma[Quälltäxt bearbeite]

 • da ìsch groß  Ditschdieser ist groß  Frànzeeschcelui-ci est grand Anglisch this one is big
 • dia ìsch scheen  Ditschdiese ist schön  Frànzeeschcelle-ci est belle Anglisch this one is pretty
 • dàs ìsch güet  Ditschdas ist gut  Frànzeeschça, c'est bien Anglisch this is good
 • dia sìn luschtig  Ditschdiese sind lustig  Frànzeeschceux-là (ou plutôt : ceux-ci) sont drôles Anglisch these ones are funny


 • saller kenn ìch nìt  Ditschjenen kenne ich nicht  Frànzeeschcelui-là, je ne le connais pas Anglisch I don't know that one
 • sallera ìsch mina Kàtz  Ditschjene ist meine Katze  Frànzeeschcelle-là est ma chatte Anglisch that one is my cat
 • sall ìsch ànderscht  Ditschjenes ist anders  Frànzeeschça, c'est différent Anglisch that is different
 • salla sìn tiir  Ditschjene sind teuer  Frànzeeschceux-là sont chers Anglisch those ones are expensive

Ìnterrogativpronoma[Quälltäxt bearbeite]

 • weller vu dana Manner?  Ditschwelcher von diesen Männern?  Frànzeeschlequel de ces hommes ?
 • wella vu dana Fràuia?  Ditschwelche von diesen Frauen?  Frànzeeschlaquelle de ces femmes ?
 • wells vu dana Kìnder?  Ditschwelches von diesen Kindern?  Frànzeeschlequel de ces enfants ?
 • wella vu dana Litt?  Ditschwelche von diesen Leuten?  Frànzeeschlequel parmi ces gens ?

Personàlpronoma[Quälltäxt bearbeite]

 • ìch kumm  Ditschich komme  Frànzeeschje viens
 • kummsch  Ditschdu kommst  Frànzeeschtu viens
 • ...


Heefligkeitsforma[Quälltäxt bearbeite]

Uf Elsassisch gìtt's drèi Personàlpronoma wo d Heefligkeitsforma üsdrucka:

Heefligkeitsforma
Niveau Pronom Beispiel
Heeflig, fer Bekànnta ìhr (2. Person pluràl) Namma-n-ìhr dr Zug, Tànta Maria?
  DitschNehmen Sie den Zug, Tante Maria?
  FrànzeeschPrenez-vous le train, Tante Maria?
Heeflig Sìe (~ 3. Person pluràl,
wia uf Hoochditsch)
Namma Sìe a Glàs Wii, liawer Frìnd?
  DitschNehmen Sie ein Glas Wein, lieber Freund?
  FrànzeeschPrenez-vous un verre de vin, cher ami ?
Sehr heeflig, zu-n'ra Fràui Sa (3. Person sìngulàr feminin) Nìmmt Sa dr Pelzmàntel, Màdàm?
  DitschNehmen Sie den Pelzmantel, Madame?
  FrànzeeschPrenez-vous le manteau de fourrure, Madame ?

Ìndefinitpronoma[Quälltäxt bearbeite]

 • kenner ìsch klei (kenner vu dana Manner)  Ditschkeiner ist klein (keiner von diesen Männern)  Frànzeeschaucun n'est petit (aucun de ces hommes)
 • kenna ìsch wiascht (kenna vu dana Fràuia)  Ditschkeine ist hässlich (keine von diesen Frauen)  Frànzeeschaucune n'est laide (aucune de ces femmes)
 • kenns ìsch schlacht (kenns vu dana Biar)  Ditschkeines ist schlecht (keines von diesen Bieren)  Frànzeeschaucune n'est mauvaise (aucune de ces bières)
 • kenna fahla (kenna vu dana Litt)  Ditschkeine fehlen (keine von diesen Leuten)  Frànzeeschaucun ne manque (aucun parmi ces gens)


 • jeder ìsch groß (jeder vu dana Manner)  Ditschjeder ist groß (jeder von diesen Männern)  Frànzeeschchacun est grand (chacun de ces hommes)
 • jeda ìsch scheen (jeda vu dana Fràuia)  Ditschjede ist schön (jede von diesen Frauen)  Frànzeeschchacune est belle (chacune de ces femmes)
 • jedes ìsch güet (jedes vu dana Biar)  Ditschjedes ist gut (jedes von diesen Bieren)  Frànzeeschchacune est bonne (chacune de ces bières)
 • àlla sìn do (àlla vu dana Litt)  Ditschalle sind da (alle von diesen Leuten)  Frànzeeschtous sont là (tous parmi ces gens)


 • manker vu dana Manner  Ditschmancher von diesen Männern  Frànzeeschbeaucoup parmi ces hommes
 • manka vu dana Fràuia  Ditschmanche von diesen Frauen  Frànzeeschbeaucoup parmi ces femmes
 • manks vu dana Kìnder  Ditschmanches von diesen Bieren  Frànzeeschbeaucoup parmi ces bières
 • manka vu dana Litt  Ditschmanche von diesen Leuten  Frànzeeschbeaucoup parmi parmi ces gens


Possessivpronoma[Quälltäxt bearbeite]

 • 's ìsch miner  Ditsches ist meiner  Frànzeeschc'est le mien
 • 's ìsch diner  Ditsches ist deiner  Frànzeeschc'est le tien
 • ...

Adjektiv[Quälltäxt bearbeite]

güet  Ditschgut  Frànzeeschbon
schlacht  Ditschschlecht  Frànzeeschmauvais
klei  Ditschklein  Frànzeeschpetit
groß  Ditschgroß  Frànzeeschgrand
dìnn  Ditschdünn  Frànzeeschfin
dìck  Ditschdick  Frànzeeschépais
kàlt  Ditschkalt  Frànzeeschfroid
wàrm  Ditschwarm  Frànzeeschchaud


D Adjektiv känna noch àndra Forma hàà: Komparativ un Superlativ.

Komparativ[Quälltäxt bearbeite]

Mìt em Komparativ düet ma vergliicha. Do wo-n-a eifàcher Adjektiv ebbis beschribt, düet a Komparativ ebbis vergliicha, zeiga àss's vum Adjektiv mehr oder weniger betroffa ìsch, ìm Vergliich mìt ebbis ànderscht.


 • Eifàch Adjektiv: D Fràui ìsch klei.  DitschDie Frau ist klein.  FrànzeeschLa femme est petite.
D Fràui ìsch so klei às dr Mànn.  FrànzeeschLa femme est aussi petite que l'homme.
 • Komparativ: D Fràui ìsch kleiner às dr Mànn.  DitschDie Frau ist kleiner als der Mann.  FrànzeeschLa femme est plus petite que l'homme.
 • Superlativ: Mina Fràui ìsch d Kleinschta vu dr Fàmìlia.  DitschMeine Frau ist die Kleinste der Familie.  FrànzeeschMa femme est la plus petite de la famille.


 • Eifàch Adjektiv: Dr Mànn ìsch groß.  DitschDer Mann ist groß.  FrànzeeschL'homme est grand.
Dr Mànn ìsch so groß às d Fràui.  FrànzeeschL'homme est aussi grand que la femme.
 • Komparativ: Dr Mànn ìsch greeßer às d Fràui.  DitschDer Mann ist größer als die Frau.  FrànzeeschL'homme est plus grand que la femme.
 • Superlativ: Mi Mànn ìsch dr Greescht vu dr Fàmìlia.  DitschMein Mann ist der Größte in der Familie.  FrànzeeschMon mari est le plus grand de la famille.


Normàlerwiis heißt's ìn dr Gliicheitsform vum Komparativ „so ... às ...“. (A Üsnàhm gìtt's fer „so güet wia meeglig“, wo a Vàriànta ìsch vu dr Form „so güet às meeglig“.)

Superlativ[Quälltäxt bearbeite]

Mìt em Superlativ zeigt ma àss ebbis vum Adjektiv betroffa ìsch, so vìel às meeglig. As kännt's nìt mehr sìì.


 • Eifàch Adjektiv: Mina Hoor sìn dìnnDitschMeine Haare sind dünn.  FrànzeeschMes cheveux sont fins.
 • Komparativ: Mina Hoor sìn dìnner às vor zeh Johr.  DitschMeine Haare sind dünner als vor zehn Jahren.  FrànzeeschMes cheveux sont plus fins qu'il y a dix ans.
 • Superlativ: Mina Hoor sìn d dìnnschta wo's gìtt.  DitschMeine Haare sind die dünnsten die es gibt.  FrànzeeschMes cheveux sont les plus fins qui existent.


 • Eifàch Adjektiv: Mina Kàtz ìsch scheenDitschMeine Katez ist schön.  FrànzeeschMon chat est beau.
 • Komparativ: Mina Kàtz ìsch scheener às dina.  DitschMeine Katze ist schöner als deine.  FrànzeeschMon chat est plus beau que le tien.
 • Superlativ: D scheenschta Kàtz ìsch mina.  DitschDie schönste Katze ist meine.  FrànzeeschLe plus beau chat est le mien.


Eifàch Adjektiv Komparativ Superlativ
güet  Ditschgut  Frànzeeschbon besser  Ditschbesser  Frànzeeschmeilleur dr/d/s bescht(a)  Ditschder/die/das beste  Frànzeeschle/la meilleur(e)
schlacht  Ditschschlecht  Frànzeeschmauvais schlachter oder ärger  Ditschschlechter  Frànzeeschpire dr/d/s schlachtscht(a) oder ärgscht(a)  Ditschder/die/das schlechteste  Frànzeeschle/la pire
klei  Ditschklein  Frànzeeschpetit kleiner  Ditschkleiner  Frànzeeschplus petit(e) dr/d/s kleinscht(a)  Ditschder/die/das kleinste  Frànzeeschle/la plus petit(e)
groß  Ditschgroß  Frànzeeschgrand greeßer  Ditschgrößer  Frànzeeschplus grand(e) dr/d/s greeßscht(a)  Ditschder/die/das größte  Frànzeeschle/la plus
dìnn  Ditschdünn  Frànzeeschfin dìnner  Ditschdünner  Frànzeeschplus fin(e) dr/d/s dìnnscht(a)  Ditschder/die/das dünnste  Frànzeeschle/la plus fin(e)
dìck  Ditschdick  Frànzeeschépais(se) dìcker  Ditschdicker  Frànzeeschplus épais(se) dr/d/s dìckscht(a)  Ditschder/die/das dickste  Frànzeeschle/la plus épais(se)
kàlt  Ditschkalt  Frànzeeschfroid(e) kälter  Ditschkälter  Frànzeeschplus froid(e) dr/d/s kältscht(a)  Ditschder/die/das kälteste  Frànzeeschle/la plus froid(e)
wàrm  Ditschwarm  Frànzeeschchaud wärmer  Ditschwärmer  Frànzeeschplus chaud(e) dr/d/s wärmscht(a)  Ditschder/die/das wärmste  Frànzeeschle/la plus chaud(e)
stàrk  Ditschstark  Frànzeeschfort(e) stärker  Ditschstärker  Frànzeeschplus fort(e) dr/d/s stärkscht(a)  Ditschder/die/das stärkste  Frànzeeschle/la plus fort(e)
schwàch  Ditschschwach  Frànzeeschfaible schwächer  Ditschschwächer  Frànzeeschplus faible dr/d/s schwächscht(a)  Ditschder/die/das schwächste  Frànzeeschle/la plus faible
gschèit  Ditschklug  Frànzeeschintelligent(e) gschèiter  Ditschklüger  Frànzeeschplus intelligent(e) dr/d/s gschèitscht(a)  Ditschder/die/das klügste  Frànzeeschle/la plus intelligent(e)
dumm  Ditschdumm  Frànzeeschbête dìmmer  Ditschdümmer  Frànzeeschplus bête dr/d/s dìmmscht(a)  Ditschder/die/das dümmste  Frànzeeschle/la plus bête
heiter  Ditschheiter  Frànzeeschclair(e) heiterer  Ditschheiterer  Frànzeeschplus clair(e) dr/d/s heiterscht(a)  Ditschder/die/das heiterste  Frànzeeschle/la plus clair(e)
dunkel  Ditschdunkel  Frànzeeschfoncé(e) dìnkler  Ditschdunkler  Frànzeeschplus foncé(e) dr/d/s dìnkelscht(a)  Ditschder/die/das dunkelste  Frànzeeschle/la plus foncé(e)
kurz  Ditschkurz  Frànzeeschcourt(e) kìrzer  Ditschkürzer  Frànzeeschplus court(e) dr/d/s kìrzscht(a)  Ditschder/die/das kürzeste  Frànzeeschle/la plus court(e)
làng  Ditschlang  Frànzeeschlong(ue) länger  Ditschlänger  Frànzeeschplus long(ue) dr/d/s längscht(a)  Ditschder/die/das längste  Frànzeeschle/la plus long(ue)
jung  Ditschjung  Frànzeeschjeune jìnger  Ditschjünger  Frànzeeschplus jeune dr/d/s jìngscht(a)  Ditschder/die/das jüngste  Frànzeeschle/la plus jeune
àlt  Ditschalt  Frànzeeschvieux/vieille älter  Ditschälter  Frànzeeschplus vieux/vieille dr/d/s ältscht(a)  Ditschder/die/das älteste  Frànzeeschle/la plus vieux/vieille
liab  Ditschlieb  Frànzeeschaimable, cher liawer  Ditschlieber  Frànzeeschpréféré(e) dr/d/s liabscht(a)  Ditschder/die/das liebste  Frànzeeschle/la préféré(e)
flott  Ditschtoll, angenehm  Frànzeeschformidable, agréable flätter  Ditschtoller, angenehmer  Frànzeeschmieux, plus agréable dr/d/s flättscht(a)  Ditschder/die/das tollste, der/die/das angenehmste  Frànzeeschle/la mieux, le/la plus agréable
süüfer  Ditschsauber  Frànzeeschprope siiferer  Ditschsauberer  Frànzeeschplus propre dr/d/s siiferscht(a)  Ditschder/die/das sauberste  Frànzeeschle/la plus propre

Präposition[Quälltäxt bearbeite]

Fer a Ort[Quälltäxt bearbeite]

ìn  Ditschin  Frànzeeschdans
zwìscha  Ditschzwischen  Frànzeeschentre
hìnter  Ditschhinter  Frànzeeschderrière
nawa  Ditschneben  Frànzeeschà côté de
uf  Ditschauf  Frànzeeschsur
vor  Ditschvor  Frànzeeschdevant
unter  Ditschunter  Frànzeeschsous
um (... umma)  Ditschum (...herum)  Frànzeeschautour de
dur  Ditschdurch  Frànzeeschà travers
üs  Ditschaus  Frànzeeschhors de
uf  Ditschnach  Frànzeeschà (avec mouvement, vers une ville)
zu  Ditschin  Frànzeeschà (immobile, dans une ville)
zu  Ditschzu  Frànzeeschchez (avec mouvement, vers une personne)
bi  Ditschbei  Frànzeeschchez (immobile, chez une personne)

Fer a Zitt[Quälltäxt bearbeite]

wahrend  Ditschwährend  Frànzeeschpendant
bis  Ditschbis  Frànzeeschjusque
zitter  Ditschseit  Frànzeeschdepuis

Verschìeda[Quälltäxt bearbeite]

mìt  Ditschmit  Frànzeeschavec
ohna  Ditschohne  Frànzeeschsans
fer  Ditschfür  Frànzeeschpour
gega  Ditschgegen  Frànzeeschcontre


Adverb[Quälltäxt bearbeite]

A Adverb wachselt nia, 's ìsch unveranderlig.
Zum Beispiel:

làngsàm  Ditschlangsam  Frànzeeschlentement
schnall  Ditschschnell  Frànzeeschvite
glich  Ditschgleich  Frànzeeschtout de suite
friahj  Ditschfrüh  Frànzeeschtöt
spot  Ditschspät  Frànzeeschtard
jetz  Ditschjetzt  Frànzeeschmaintenant
sallamols  Ditschdamals  Frànzeeschà l'époque
friahjer  Ditschfrüher  Frànzeeschautrefois
ìmmer  Ditschimmer  Frànzeeschtoujours
nia  Ditschnie  Frànzeeschjamais
niamols  Ditschniemals  Frànzeeschjamais
sowiso  Ditschsowieso  Frànzeeschdans tous les cas
unbedìngt  Ditschunbedingt  Frànzeeschabsolument
wohrschins  Ditschwahrscheinlich  Frànzeeschprobablement
leider  Ditschleider  Frànzeeschmalheureusement
do  Ditschhier  Frànzeeschici
därt  Ditschdort  Frànzeesch

ìwra  Ditschdarüber (???)  Frànzeeschde l'autre côté

dowa  Ditschoben  Frànzeeschen-haut
dunta  Ditschunten  Frànzeeschen-bas
uffa  Ditschhinauf  Frànzeeschvers le haut
àwa  Ditschherab  Frànzeeschvers le bas

owa  Ditschoben  Frànzeeschen-haut, là-haut
unta  Ditschunten  Frànzeeschen-bas
   därt owa
   därt unta
Ìch wohn därt owaDitschIch wohne dort oben.  FrànzeeschJ'habite là-haut.
Ìch wohn därt untaDitschIch wohne dort unten.  FrànzeeschJ'habite là en-bas.

Barg/Tàl Ìch wohn uf em Barg owaDitschIch wohne auf dem Berg oben.  FrànzeeschJ'habite là-haut dans la montagne.
Ìch wohn ìm Tàl untaDitschIch wohne im Tal unten.  FrànzeeschJ'habite en-bas dans la vallée.

Bìhna/Kaller Dàs lìgt uf dr Bìhna owaDitschDas liegt auf dem Speicher oben.  FrànzeeschC'est là-haut dans le grenier.
Dàs lìgt ìm Kaller untaDitschDas liegt im Keller unten.  FrànzeeschC'est en-bas à la cave.

owa drààunta dràà As ìsch owa dràà.  DitschEs ist oben daran.  FrànzeeschC'est au-dessus.
As ìsch unta dràà.  DitschEs ist unten daran.  FrànzeeschC'est au-dessous.


fìra / vorna hìntra / dhìnta / hìnta
Bewegung
ohna Ortspräzision derzüe
Ìch kumm fìra.
  DitschIch komme nach vorne.
  FrànzeeschJe m'avance (~je viens devant).
Ìch gàng hìntra.
  DitschIch gehe nach hinten.
  FrànzeeschJe vais derrière.
Bewegung
mìt'ra Ortspräzision
Ìch kumm fìra ìn dr Igàng.
  DitschIch komme nach vorne in den Eingang.
  FrànzeeschJe m'avance (~je viens devant) dans l'entrée.
Ìch kumm hìntra ìn dr Gàrta.
  DitschIch komme nach hinten in den Garten.
  FrànzeeschJe vais derrière dans le jardin.
Ìch hol dr Stei fìra uf dr Tìsch.
  DitschIch hole den Stein nach vorne auf den Tisch.
  FrànzeeschJ'avance (~je cherche devant) la pierre sur la table.
Ìch wìrf dr Stei hìntra ìn dr Gàrta.
  DitschIch werfe den Stein hinten in den Garten.
  FrànzeeschJe jette la pierre derrière dans le jardin.
vorna dhìnta
Lokalisiarung
ohna Ortspräzision derzüe
Ìch blibb vorna.
  DitschIch bleibe vorne.
  FrànzeeschJe reste devant.
Ìch blibb dhìnta.
  DitschIch bleibe dahinten.
  FrànzeeschJe reste derrière.
Lokalisiarung
mìt'ra Ortspräzision
aui nìt unbedìngt üsgsprocha
As ìsch vorna àm Kàschta.
  DitschEs ist vorne am Schrank.
  FrànzeeschC'est devant l'armoire.
As ìsch hìnta àm Kàschta.
  DitschEs ist hinten am Schrank.
  FrànzeeschC'est derrière l'armoire.
As ìsch vorna dràà.
  DitschEs ist vorne daran.
  FrànzeeschC'est devant.
As ìsch hìnta dràà.
  DitschEs ist hinten daran.
  FrànzeeschC'est derrière.
Dr Stei lìgt vorna uf em Tìsch.
  DitschDer Stein steht vorne auf dem Tisch.
  FrànzeeschLa pierre est devant sur la table.
Dr Stei lìgt hìnta ìm Gàrta.
  DitschDer Stein liegt hinten im Garten.
  FrànzeeschLa pierre est derrière dans le jardin.
Ìch sìtz vorna (ìm Wàga, oder ìm Sààl).
  DitschIch sitze vorne (im Wagen, oder im Saal).
  FrànzeeschJe m'assieds devant (dans la voiture, ou dans la salle).
Ìch sìtz hìnta (ìm Wàga, oder ìm Sààl).
  DitschIch sitze hinten (im Wagen, oder im Saal).
  FrànzeeschJe m'assieds derrière (dans la voiture, ou dans la salle).


àna / ana
Bewegung
Ìch stell d Làmpa do àna.
  DitschIch stelle die Lampe hier.
  FrànzeeschJe pose la lampe ici.
Ìch gàng därt àna.
  DitschIch gehe dort hin.
  FrànzeeschJe vais là-bas.
Lokalisiarung
Ìch wohn do ana.
  DitschIch wohne dort.
  FrànzeeschJ'habite là, à côté.
Ìch kumm vu därt ana.
  DitschIch komme von dort.
  FrànzeeschJe viens de là-bas.


Adverb wo vu'ma Adjectiv kämma[Quälltäxt bearbeite]

scheen  Ditschschön  Frànzeeschjoliment
wiascht  Ditschhässlich  Frànzeeschvilainement, pas bien
fiin  Ditschfein  Frànzeeschavec finesse
grobb  Ditschgrob  Frànzeeschgrossièrement
lütt  Ditschlaut  Frànzeeschfort
arnscht  Ditschernst  Frànzeeschsérieusement
frìndlig  Ditschfreundlich  Frànzeeschamicalement
riahwig  Ditschruhig  Frànzeeschtranquillement
ummasunscht  Ditschumsonst  Frànzeeschgratuitement

Adverb wo mìt „d“/„der“ ààfànga (wo meischtens vu-n-era Präposition kämma)[Quälltäxt bearbeite]

derbii  Ditschdabei  Frànzeeschavec
derdur  Ditschdadurch  Frànzeeschà travers
derfer  Ditschdafür  Frànzeeschpour (dans le sens : favorablement)
dergega  Ditschdagegen  Frànzeeschcontre (dans le sens : défavorablement)
derwììder  Ditschdagegen, wider  Frànzeeschcontre (dans le sens : défavorablement)

„derwììder“ fìndet ma meischtens ìm Üsdruck: „'s ìsch derfer un derwììder“  Frànzeesch"il y a du pour et du contre"

dernawa  Ditschdaneben  Frànzeeschà côté
dernoh  Ditschdanach  Frànzeeschensuite
dervu  Ditschdavon  Frànzeeschde là ou en (idée de prendre, prélever)
derwilscht  Ditschdaweil, inzwischen  Frànzeeschpendant ce temps
derzüe  Ditschdazu  Frànzeeschen plus
derzwìscha  Ditschdazwischen  Frànzeeschentre
dràà  Ditschdaran  Frànzeeschdessus (dans le sens : accroché dessus)
dheim  Ditschdaheim, zu Hause  Frànzeeschau domicile, à la maison
dràb  Ditschdavon (von oben)  Frànzeeschde là (idée d'enlever du dessus)
drìwer  Ditschdarüber  Frànzeeschpar-dessus
drii  Ditschdarein  Frànzeeschdedans (avec mouvement pour entrer)
druf  Ditschdarauf  Frànzeeschdessus
drum  Ditschdarum  Frànzeeschautour

Aui ìm Üsdruck: „'s ìsch mìr drum“  Frànzeesch"ça m'intéresse, j'ai envie de ça"

drunter  Ditschdarunter  Frànzeeschdessous
drüss  Ditschdaraus  Frànzeeschdehors (avec mouvement pour sortir)


dìnn  Ditschdarin  Frànzeeschdedans (immobile)
duss  Ditschdraußen  Frànzeeschdehors (immobile)
dura  Ditschdadurch  Frànzeeschà travers
drum umma  Ditschdrumherum  Frànzeeschtout autour

Adverb wo mìt „wiis“ gmàcht sìn[Quälltäxt bearbeite]

bleederwiis  Ditschblöderweise  Frànzeeschbêtement
dummerwiis  Ditschdummerweise  Frànzeeschbêtement
güeterwiis  Ditschglücklicherweise  Frànzeeschheureusement
kilowiis  Ditschkiloweise  Frànzeeschpar kilos
komischerwiis  Ditschkomischerweise  Frànzeeschétrangement
meegligerwiis  Ditschmöglicherweise  Frànzeesch~de façon plausible
momantawiis  Ditschab und zu / manchmal  Frànzeeschpar moments
normàlerwiis  Ditschnormalerweise  Frànzeeschnormalement
stundawiis  Ditschstundenweise  Frànzeeschde l'ordre de quelques heures
teilwiis  Ditschteilweise  Frànzeeschpartiellement
üsnàhmswiis  Ditschausnahmsweise  Frànzeeschexceptionnellement

Adverb wo mìt „ig“ gmàcht sìn[Quälltäxt bearbeite]

züefallig  Ditschzufällig  Frànzeeschpar hasard
vìehmaßig  Ditschsehr stark, furchtbar  Frànzeeschterriblement
regelmaßig  Ditschregelmäßig  Frànzeeschrégulièrement
schrecklig  Ditschschrecklich  Frànzeescheffroyablement
gweehnlig  Ditschgewöhnlich  Frànzeeschhabituellement
andlig  Ditschendlich  Frànzeeschenfin
schliaßlig  Ditschschließlich  Frànzeeschfinalement
eiglig  Ditscheigentlich  Frànzeeschen fait
hàuiptsachlig  Ditschhauptsächlich  Frànzeeschprincipalement
wìrklig  Ditschwirklich  Frànzeeschvraiment
zìmlig  Ditschziemlich  Frànzeeschassez

Komparativ un Superlativ[Quälltäxt bearbeite]

Wia d'Adjektiv, känna d Adverb noch àndra Forma hàà: Komparativ un Superlativ.


 • Eifàch Adverb: As ragent vìel.  DitschEs regnet viel.  FrànzeeschIl pleut beaucoup.
 • Komparativ: As ragent mehr às gescht.  DitschEs regnet mehr als gestern.  FrànzeeschIl pleut plus qu'hier.
 • Superlativ: Morn sott's àm meischta ragna.  DitschMorgen sollte es meistens regnen.  FrànzeeschDemain, il devrait pleuvoir le plus.


 • Eifàch Adverb: Ìch müeß làng uf dr Autobüs wàrta.  DitschIch muß lange auf den Bus warten.  FrànzeeschJe dois attendre longtemps l'autobus.
 • Komparativ: Ìch wàrt länger uf dr Autobüs às uf dr Zug.  DitschIch warte länger auf den Bus als auf den Zug.  FrànzeeschJ'attends plus longtemps l'autobus que le train.
 • Superlativ: Àm längschta wàrtet ma z Colmer.  DitschAm längsten wartet man in Colmar.  FrànzeeschOn attend le plus longtemps à Colmar.


Eifàch Adverb Komparativ Superlativ
güet  Ditschgut  Frànzeeschbien besser  Ditschbesser  Frànzeeschmieux àm beschta  Ditscham besten  Frànzeeschau mieux
schlacht  Ditschschlecht  Frànzeeschmal schlachter oder ärger  Ditschschlechter  Frànzeeschpire àm schlachtschta oder ärgschta  Ditscham schlechtesten  Frànzeeschau pire
wenig  Ditschwenig  Frànzeeschpeu weniger  Ditschweniger  Frànzeeschmoins àm wenigschta  Ditscham wenigsten  Frànzeeschau minimum
vìel  Ditschviel  Frànzeeschbeaucoup mehr  Ditschmehr  Frànzeeschplus àm meischta  Ditscham meisten  Frànzeescham meisten
kurz  Ditschkurz  Frànzeeschbrièvement kìrzer  Ditschkürzer  Frànzeeschplus brièvement àm kìrzschta  Ditscham kürzesten  Frànzeeschau plus bref
làng  Ditschlang  Frànzeeschlongtemps länger  Ditschlanger  Frànzeeschplus longtemps àm längschta  Ditscham längsten  Frànzeeschau plus long
spot  Ditschspät  Frànzeeschtard speeter  Ditschspäter  Frànzeeschplus tard àm speetschta  Ditscham spätesten  Frànzeeschau plus tard

Genus[Quälltäxt bearbeite]

Uf Elsassisch, wia uf Hoochditsch, gìtt's 3 Genus.

Masculin (mannlig)[Quälltäxt bearbeite]

dr Mànn

dr Mànn  Ditschder Mann  Frànzeeschl'homme
dr Hund  Ditschder Hund  Frànzeeschle chien
dr Knocha  Ditschder Knochen  Frànzeeschl'os
dr Korb  Ditschder Korb  Frànzeeschla corbeille
dr Wàga  Ditschder Wagen  Frànzeeschla voiture
dr Wii  Ditschder Wein  Frànzeeschle vin
dr Raga  Ditschder Regen  Frànzeeschla pluie
dr Bàch  Ditschder Bach  Frànzeeschle ruisseau
dr Mond  Ditschder Mond  Frànzeeschla lune
dr Butter  Ditschdie Butter  Frànzeeschle beurre
dr Garage  Ditschdie Garage  Frànzeeschle garage
dr Wurscht  Ditschdie Wurst  Frànzeeschla saucisse

Feminin (wiiwlig)[Quälltäxt bearbeite]

d Fràui

d Fràui  Ditschdie Frau  Frànzeeschla femme
d Kàtz  Ditschdie Katze  Frànzeeschle chat
d Mìlch  Ditschdie Milch  Frànzeeschle lait
d Suppa  Ditschdie Suppe  Frànzeeschla soupe
d Kìschta  Ditschdie Kiste  Frànzeeschla caisse
d Blüema  Ditschdie Blume  Frànzeeschla fleur
d Schüel  Ditschdie Schule  Frànzeeschl'école
d Nàcht  Ditschdie Nacht  Frànzeeschla nuit
d Sunna  Ditschdie Sonne  Frànzeeschle soleil
d Zitt  Ditschdie Zeit  Frànzeeschle temps
d Schatta  Ditschder Schatten  Frànzeeschl'ombre

Neutrum (sachlig)[Quälltäxt bearbeite]

s Kìnd

s Kìnd  Ditschdas Kind  Frànzeeschl'enfant
s Kìnggala  Ditschdas Kaninchen  Frànzeeschle lapin
s Galriawla  Ditschdie Möhre  Frànzeeschla carotte
s Loch  Ditschdas Loch  Frànzeeschle trou
s Hüss  Ditschdas Haus  Frànzeeschla maison
s Dàch  Ditschdas Dach  Frànzeeschle toit
s Fascht  Ditschdas Fest  Frànzeeschla fête
s Wàsser  Ditschdas Wasser  Frànzeeschl'eau
s Biar  Ditschdas Bier  Frànzeeschla bière
s Watter  Ditschdas Wetter  Frànzeeschle temps


D Verkleinerungsform vu'ma Subschtàntiv ìsch Neutrum. Zum Beispiel:
s Hìndla  Ditschdas Hündchen  Frànzeeschle petit chien
s Katzla  Ditschdas Kätzchen  Frànzeeschle petit chat


Komischa Bsunderheita[Quälltäxt bearbeite]

Bsunderheita
 • S Wort „Zitt“ ìsch feminin. Trotzdam, ìn'ma eifàcha Sàtz, sajt ma ehnder „dr Zitt“ fer a direkt Objekt (àlso ìm Akkusativ, wo ma „d Zitt“ dat erwàrta).
Wort „Zitt“
Kasus Beispiel
Nominativ -
Subjekt
d Zitt ìsch umma  Ditschdie Zeit ist vorbei  Frànzeeschle temps est passé
d Zitt ìsch do  Ditschdie Zeit ist da  Frànzeeschle temps est arrivé (Üsdruck, ìm Sìnn vu'ma Johreszitt)
Akkusativ -
direkt Objekt, eifàcher Sàtz
ìch hà dr Zitt  Ditschich habe (die) Zeit  Frànzeeschj'ai le temps
hàsch dr Zitt ?  Ditschhast du (die) Zeit?  Frànzeeschest-ce que tu as le temps ?
Akkusativ -
direkt Objekt, mehr litteràrisch
ar müeß d Zitt vertriiwa  Ditscher muss die Zeit vertreiben  Frànzeeschil doit passer le temps
Akkusativ -
mìt Präposition
schàd fer d Zitt wo ma verliart!  Ditschschade für die Zeit die man verliert!  Frànzeeschdommage pour le temps qu'on perd !
Dativ mìt dr Zitt wìrd's besser  Ditschmit der Zeit wird es besser  Frànzeeschavec le temps, ça s'améliore

Numerus[Quälltäxt bearbeite]

d Litt
 • Sìngulàr (Einzàhl)
 • Pluràl (Mehrzàhl)


Ìm Pluràl wara àlla Genus mìt em gliicha Àrtìkel üsgsprocha.
dr, d un s wara d

Beispìeler
Sìngulàr Pluràl Wàs ìm Wort wachselt
dr Küecha  Ditschder Kuchen  Frànzeeschle gâteau d Küecha  Ditschdie Kuchen  Frànzeeschles gâteaux nit
s Masser  Ditschdas Messer  Frànzeeschle couteau d Masser  Ditschdie Messer  Frànzeeschles couteaux
dr Schüeh  Ditschder Schuh  Frànzeeschla chaussure d Schüeh  Ditschdie Schuhe  Frànzeeschles chaussures
dr Besüecher  Ditschder Besucher  Frànzeeschle visiteur d Besüecher  Ditschdie Besucher  Frànzeeschles visiteurs
dr Büür  Ditschder Bauer  Frànzeeschle paysan d Büüra  Ditschdie Bauern  Frànzeeschles paysans + „a“ àm And
d Fràui  Ditschdie Frau  Frànzeeschla femme d Fràuia  Ditschdie Frauen  Frànzeeschles femmes
d Kàtz  Ditschdie Katze  Frànzeeschle chat d Kàtza  Ditschdie Katzen  Frànzeeschles chats
s Kìnd  Ditschdas Kind  Frànzeeschl'enfant d Kìnder  Ditschdie Kinder  Frànzeeschles enfants + „er“ àm And
s Fascht  Ditschdas Fest  Frànzeeschla fête d Faschter  Ditschdie Feste  Frànzeeschles fêtes
dr Wàga  Ditschder Wagen  Frànzeeschla voiture d Waga  Ditschdie Wagen  Frànzeeschles voitures à“ → „a“ ìn dr Mìttla
dr Nàscht  Ditschder Ast  Frànzeeschla branche d Näscht  Ditschdie Äste  Frànzeeschles branches à“ → „ä“ ìn dr Mìttla
dr Nàgel  Ditschder Wagen  Frànzeeschla voiture d Neegel  Ditschdie Wagen  Frànzeeschles voitures à“ → „ee“ ìn dr Mìttla
d Saui  Ditschdie Sau  Frànzeeschle cochon d Säi  Ditschdie Säue  Frànzeeschles cochons au“ → „ä“ ìn dr Mìttla
dr Bàuim  Ditschder Baum  Frànzeeschl'arbre d Baim  Ditschdie Bäume  Frànzeeschles arbres àu“ → „a“ ìn dr Mìttla
dr Kopf  Ditschder Kopf  Frànzeeschla tête d Käpf  Ditschdie Köpfe  Frànzeeschles têtes o“ → „ä“ ìn dr Mìttla
dr Vogel  Ditschder Vogel  Frànzeeschl'oiseau d Veegel  Ditschdie Vögel  Frànzeeschles oiseaux o“ → „ee“ ìn dr Mìttla
dr Ton  Ditschder Ton  Frànzeeschle ton d Teen  Ditschdie Töne  Frànzeeschles tons
dr Wurscht  Ditschdie Wurst  Frànzeeschla saucisse d Wìrscht  Ditschdie Würste  Frànzeeschles saucisses u“ → „ì“ ìn dr Mìttla
d Bruscht  Ditschdie Brust  Frànzeeschla poitrine ou le sein d Brìscht  Ditschdie Brüste  Frànzeeschles poitrines ou les seins
dr Suhn  Ditschder Sohn  Frànzeeschle fils d Seehn  Ditschdie Söhne  Frànzeeschles fils u“ → „ee“ ìn dr Mìttla
d Müüs  Ditschdie Maus  Frànzeeschla souris d Miis  Ditschdie Mäuse  Frànzeeschles souris üü“ → „ii“ ìn dr Mìttla
dr Büüch  Ditschder Bauch  Frànzeeschle ventre d Biich  Ditschdie Bäuche  Frànzeeschles ventres
d Küeh  Ditschdie Kuh  Frànzeeschla vache d Kiah  Ditschdie Kühe  Frànzeeschles vaches üe“ → „ia“ ìn dr Mìttla
dr Brüeder  Ditschder Bruder  Frànzeeschle frère d Briader  Ditschdie Brüder  Frànzeeschles frères
dr Hüet  Ditschder Hut  Frànzeeschle chapeau d Hiat  Ditschdie Hüte  Frànzeeschles chapeaux
d Fàrb  Ditschdie Farbe  Frànzeeschla couleur d Fàrwa  Ditschdie Farben  Frànzeeschles couleurs b“ → „w“ vor em And
+ „a“ àm And
dr Mànn  Ditschder Mann  Frànzeeschl'homme d Manner  Ditschdie Männer  Frànzeeschles hommes à“ → „a“ ìn dr Mìttla
+ „er“ àm And
s Dorf  Ditschdas Dorf  Frànzeeschle village d Därfer  Ditschdie Dörfer  Frànzeeschles villages o“ → „ä“ ìn dr Mìttla
+ „er“ àm And
s Loch  Ditschdas Loch  Frànzeeschle trou d Lächer  Ditschdie Löcher  Frànzeeschles trous
s Hüss  Ditschdas Haus  Frànzeeschla maison d Hiiser  Ditschdie Häuser‎  Frànzeeschles maisons ü“ → „ii“ ìn dr Mìttla
+ „er“ àm And
s Büech  Ditschdas Buch  Frànzeeschle livre d Biacher  Ditschdie Bücher  Frànzeeschles livres üe“ → „ia“ ìn dr Mìttla
+ „er“ àm And
d Hüehn  Ditschdas Huhn  Frànzeeschla poule d Hiahner  Ditschdie Hühner  Frànzeeschles poules
s Gràb  Ditschdas Grab  Frànzeeschla tombe d Greewer  Ditschdie Gräber  Frànzeeschles tombes à“ → „ee“ ìn dr Mìttla
b“ → „w“ vor em And
+ „er“ àm And
(gìtt's nìt ìm Sìngulàr) d Litt  Ditschdie Leute  Frànzeeschles gens
(gìtt's nìt ìm Sìngulàr) d Feria  Ditschdie Ferien  Frànzeeschles vacances


D Einheita folga a bsundera Regel fer d Mehrzàhl.

Màßeinheita, ìm Sìngulàr un ìm Pluràl
Sìngulàr ohna Präzision Sìngulàr, exàkt 1