S'Buech Mozilla

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy


S'Buech Mozilla, 7:15, dargstellt im Mozilla Firefox

S'Buech Mozilla isch e bekannts Computer-Oschterei, wo mer in dr Web-Browser vu Netscape un vu dr Noochfolge-Organisation Mozilla finde cha.

Yber S'Buech Mozilla[ändere | Quälltäxt bearbeite]

In echt git's kei Buech Mozilla. In Netscape/Mozilla-Browser wird aber eso due, wil e - je nooch Version biswiile anders - in Büecher ussem Neije Teschtament vu dr Bible ähnlichs Zitate offebart wird. Wenn mer about:mozilla in s'Adressfeld igit, erschint no e disbezügliche Text.

S'Buech isch uf Mozilla daift, e grüene Drache, wo s'Maskottli vu Netscape gsi isch. Anno 2003 isch d'Browserentwicklig vu Netscape no underem Namme Mozilla selbständig worre, s'Maskottli isch aber dert devu e rote Dinosaurier.

Dr Internet Explorer zeigt in dr Versione 4.0 bis 6.0 (bis SP1) e dunkelblaue Bildschirm a, falls about:mozilla dert ufgruefe wird. Wohrschins isch es e Alähnig an e Blue Screen of Death. Ab em SP2 wird bim erschte Ufruef dr Text „mozilla“ azeigt, wil dr Internet Explorer bis Version 7 bi dr Igab vu about: gfolgt vu HTML-Code säller interpretiert un azeigt. Wenn d'Site neij glade wird, cha si nit gfunde werre. Erscht nooch eme Neijstart vum Browser funktioniert des Oschterei (Easter Egg) wiider.

D Nummerierig vu dr Kapitel im Buech Mozilla isch kei Ufzellig, sondern stellt in Wirklichkeit Date in englischer Datumskonvention (Munät:Dag) in dr Gschichte vu dr Netscape/Mozilla-Browser-Entwicklig dar.

Inhaltlich goht es um dr Kampf um d'Herrschaft im Internet zwische Microsoft und Mozilla (alias Netscape)

D'Verse vum Buech Mozilla[ändere | Quälltäxt bearbeite]

S'Buech Mozilla, 12:10[ändere | Quälltäxt bearbeite]

S'Buech Mozilla isch z'erscht Mol in dr Version 1.1 vu Netscape erschine (devor isch nooch dr Igab vu about:mozilla dr Text „Mozilla Rules!“ azeigt worre) un isch in alle Versione vu dr alde Netscape-Engine bis Version 4.8 blibe:

And the beast shall come forth surrounded by a roiling cloud of vengeance. The house of the unbelievers shall be razed and they shall be scorched to the earth. Their tags shall blink until the end of days.

from The Book of Mozilla, 12:10

„Un s'Dier soll erschine, umgäbe vu ere dunkle Wolke vu Rache. S'Hus vu dr Ugläubige soll usglöscht werre un si zue Erde verbrennt werre. Ihri Tags solle blinke bis ans End vu alle Däg.“

– S'Buech Mozilla, 12:10

S'Dier isch dr Netscape-Drache. Dr Ugläubige, wo in alteschtamentarischem Stil bestroft werre, sin sälli, wo e andere Browser benutze. Dr Usdruck „solle blinken bis ans End vu alle Däg“ wird oft as e Hiwiis uf s'umstritte <blink>-HTML-Tag agsähe, wo in ere ältere Netscape-Version igfüehrt worre isch. Sälli proprietäre HTML-Erweiterig, wo Text het blinke lo, isch as störend un hässlich agsähe worre – dorum isch es e sehr unagnehmi Bestrafig. In eme Dokument uf dr offizielle Mozilla-Website wird aber e anderi Erklärig gliferet (allerdings au dert numme im Sitequelltext): Dr Usdruck soll schlechti Webdesigner warne, denn im Netscape bis Version 3 hän falschi HTML-Tags blinkt, wemmer si mit em internen Quelltext-Betrachter agluegt het. S'Kapitel un d'Versnummer 12:10 beziehe sich uf s Datum vu dr Veröffentlichig vu Netscape 1.0 am 10. Dezember 1994.

S'Buech Mozilla, 3:31[ändere | Quälltäxt bearbeite]

Alli Versione vu Netscape ab 6.0 hän uf dr Gecko-Engine basiert (interner Codename: Mozilla 5.0). In dr Gecko-Browser, also au in dr Mozilla-Suite, het mer no läse chänne:

And the beast shall be made legion. Its numbers shall be increased a thousand thousand fold. The din of a million keyboards like unto a great storm shall cover the earth, and the followers of Mammon shall tremble.

from The Book of Mozilla, 3:31
(Red Letter Edition)

„Un s'Dier soll e Heerschar bilde. Ihr Azahl soll zue ere Gmeinschaft vu tusig Tusig awaxe. Dr Lärm vu ere Million Taschtature soll d'Erde ihülle wie e grosse Sturm, un d'Ahänger vum Mammon solle erzittere.“

– S'Buech Mozilla, 3:31 (Red Letter Edition)

Wiider isch s'„Dier“ Netscape. Der Text beziegt sich uf d'Veröffetlichig vum Quelltext un demit d'Gründig vum Mozilla-Projekt am 31. März 1998. Die (afangs vergeblich) Hoffnig isch gsi, dass d'Veröffetlichig vum Quelltext Heerschare vu Entwickler aziegt, wo dr Code verbessere un demit Microsoft Paroli biite. Mammon, oder „ממון“ uf Hebräisch „Geld“ meint Microsoft, wo mehreri Milliarde Dollar investiert het, um Netscape vum Markt z'verdränge. Dr 31. März 1998 isch als offizieller Burtsdag vum Mozilla Open Source Project eins vu dr wichtigschte Date in dr Gschichte vu freier Software in dr Konkurrenz mit Microsoft iberhaupt.

S'Buech Mozilla, 7:15[ändere | Quälltäxt bearbeite]

S'nächscht Zitat isch vum Neil Deakin geschribe worre un kummt in allene Versione vu Mozilla-Browsern sit Juli 2003 und im Netscape 7.2 vor.

And so at last the beast fell and the unbelievers rejoiced. But all was not lost, for from the ash rose a great bird. The bird gazed down upon the unbelievers and cast fire and thunder upon them. For the beast had been reborn with its strength renewed, and the followers of Mammon cowered in horror.

from The Book of Mozilla, 7:15

„Un schliesslich isch s'Dier gfalle un die Ugläubige hän gjubelt. Aber nit alles isch verlore gsi, denn us dr Äsche isch e grosse Vogel entstiige. Dr Vogel het uf die Ugläubige abigluegt un Fir un Dundere iber si brocht. Denn s'Dier isch mit nejer Stärchi wiiderbore wore un d'Ahänger vum Mammon hän in Angscht kauert.“

– S'Buech Mozilla, 7:15

Am 15.07.2003 het AOL-TimeWarner d'Netscape-Browser-Entwicklungsabteilig (Mozilla) gschlosse, d'Entwickler entlasse un d'Mozilla-Stiftig mit 2 Millione US-$ Startkapital gründet. Demit het Netscape as e Browser-Hersteller ufgäbe un isch numme e AOL-Marke gsi. Mozilla het scho vorher am e schlankere Browser, Codenamme Phoenix, gschafft. Uf sälle Phoenix, wo us Markerechtsgründe no in Firebird un später Firefox umdaift worre isch, sowie s'eMail-Programm Thunderbird (Dundervogel) spiile Fir un Dunder im Text a. Dass Microsoft wäge sällem in Angscht kauere dät, isch 2003 numme e Wunschtrüm vu eme Gschlagene gsi un no nit e Schrift an dr Wand.

S'Buech Mozilla, 8:23[ändere | Quälltäxt bearbeite]

E wittere Vers stoht as Easter-Egg im HTML-Editor Nvu un isch vu Daniel Glazman. Mer erhaldet ihn, indem mer im Menüpunkt "Hilfe" uf "Über Nvu" goht un no mit druckter Shift-Taste uf "Danksagungen" klickt. Im Browser öffnet sich no e Website, wo dr Vers stoht.[1] Im Gegesatz zue andere Versen isch dr Hindergrund violett statt rot, was uf d'Farb vum Nvu-Logo zruckzfüehre isch.

The elementals fought and sent back the armies of Mammon to the inner world. The scribe ended the inspired parchments, letting the believers cry over that new view on Earth. Long after the thunder and the fire, came the sun and finally the long awaited rainbow...

from The Book of Mozilla, 8:23

„D'Urgwalte hän kämpft un d'Armee vum Mammon zruck in d'Innewelt triibe. Dr Schriber het die inspirierte Pergamente umme beendet, und het die Gläubige iber die nej Sicht uf d'Welt hile lo. Long nooch em Dunder un em Fir, isch d'Sunne kumme un schliesslich dr lang erwartet Rägeboge.“

– Das Buch Mozillas, 8:23

Dr Vers beziegt sich uf d'Fertigstellig vum HTML-Editor NVU (engl. Abkürzig fier new view. Mit Dunder un Fir sin s'eMail-Programm Thunderbird un dr Browser Firefox gmeint, mit Sun wird uf s'Kalenderprogramm Sunbird agspiilt. Was Daniel Glazman mit em Rägboge meint, erschliesst sich nit ganz.

S'Buech Mozilla, 8:20[ändere | Quälltäxt bearbeite]

Dr nächste Vers vum Buech Mozilla het dr domolig Netscape Chefentwickler Chris Finke gschribe. Es isch zerscht am 5. Juni 2007 mit em Netscape Navigator 9.0b1 verbreitet worre, wo am 20. August 2007 het solle als Finalversion ussekumme.

And thus the Creator looked upon the beast reborn and saw that it was good.

from The Book of Mozilla, 8:20

„Und so het dr Schöpfer s'wiiderborene Dier agluegt un gsähe, dass es guet grote isch.“

– Das Buch Mozillas, 8:20

Dr „Schöpfer“ isch Netscape, s'„wiiderbore Dier“ d'Mozilla Foundation, „dass es guet war“ gilt als Dank an alli Mitarbeiter. Noochdem AOL Netscape 8 vu Mercurial Communications entwickle loh het, wo au d'Engine vum Internet Explorer het verwende chänne un ohni about:mozilla deher chumme isch, het AOL 2007 no wiider welle sälber Netscape-Browser entwickle un d'Entwickler hän shins grossi Hoffnig gha. Doch AOL het no im Februar 2008 endgültig dr Netscape Browser igstellt.

S'Buech Mozilla, 11:1[ändere | Quälltäxt bearbeite]

A neije Vers ussem Buech Mozilla, 11:1, isch im Flock Browser 1.0+, e "Soziale Web Browser" wo uf em Firefox basiert, z'läse. Säller Vers wird im e blau zue wissem vertikale Hintergrundgradient zeigt, wenn about:mozilla ufgruefe wird:

And when the Beast had taken the quarter of the Earth under its rule, a quarter hundred Birds of Sulfur flew from the Depths. The birds crossed hundreds of mountain views and found twenty four wise men who came from the stars. And then it began, the believers dared to listen. Then, they took their pens and dared to create. Finally, they dared to share their deed with the whole of mankind. Spreading words of freedom and breaking the chains, the birds brought deliverance to everyone.

from The Book of Mozilla, 11:1

S'Buech Mozilla im Flock

„Un wie no s'Dier e Viertel vu dr Erde under si Herrschaft kriegt het, sin e Viertelhundert Vögel us Schwäfel us dr Diefi gflohe. D'Vögel hän hunderte vu Bergblicke iberfloge un no vierezwanzig wiisi Männer gfunde, wo vu dr Sterne kumme sin. Un no het's agfange. Die Gläubige hän z'höre gwagt. o hän si ihri Stifte gnumme un sin dragange, ebbis z'erschaffe. Schliessli sin si dragange, es mit dr ganze Menschheit z'deile. Indem si Worte vu dr Freiheit verkündet und Kette gsprengt hän, hän d'Vögel Erlösig fier alli brocht.“

– Das Buch Mozillas, 11:1

D'Herrschaft iber e Viertel vu dr Erde beziegt sich wohrschins uf dr Gecko-Browser-Marktadeil. Bergblick, engl. Mountain View, beziegt sich wohl uf Mountain View im Silicon Valley, wo Flock, Mozilla, Yahoo! un Google ihr Sitz hän. D'Stifte und dr Rescht vum Text hebe wohl uf die bsundere Fähigkeite vum Flock-Browser ab, wo fier 'soziali Netzwerke' programmiert isch.

S'Buech Mozilla, 11:9[ändere | Quälltäxt bearbeite]

Säller Vers isch im Firefox 3 z'läse, noochdem sich d'Prophezeiig us 7:15 z'erfülle schiint:

Mammon slept. And the beast reborn spread over the earth and its numbers grew legion. And they proclaimed the times and sacrificed crops unto the fire, with the cunning of foxes. And they built a new world in their own image as promised by the sacred words, and spoke of the beast with their children. Mammon awoke, and lo! it was naught but a follower.

from The Book of Mozilla, 11:9
(10th Edition)

„Dr Mammon het gschlofe. Un s'wiiderbore Dier het sich uf dr Erde usbreitet un isch zue ere Heerschar agwaxe. Und si hän Zite vu dr Opferige vu Früchte im Fir verkündet, mit dr Raffinesse vu Füxe. Un si hän isch e eigeni Welt nooch ihrem Bild baut, wie vu dr heilige Worte vorherbestimmt. Un si hän iber s'Biescht mit ihre Kinder gsproche. Dr Mammon erwacht, aber, lueg! er isch Nichts gsi, usser eme Noochahmer.“

– Das Buch Mozillas, 11:9 (10. Ausgabe)

Ohni eigeni Innovatione - fimf Johr lang numme Fählerkorrekture - isch Microsoft (dr Mammon) vum Erfolg vum Firefox yberrascht worre, wo schnell e hoche Marktanteil erreicht het. Erscht mit em Internet Explorer 7 het Microsoft jeni Innovatione, wie z. B. Tabs, in sinem Browser igfüehrt, wo d'Konkurrenz scho lang gha het. Un au suscht hechelt dr Internet Explorer in puncto Funktionalität un Innovation dr Konkurrenz numme nu noch hinterher. S'wiiderbore Dier isch dr Netscape-Browser in sinere Re-Inkarnation as Firefox-Browser un diverse andere Derivate. Dr Firefox, uf weller au mit dr Erwänig vu Füxe agspilt wird, het durch sini Erwiterige es ermöglicht, dass d'Awender wiider hän bestimme chänne, wie si sich im Internet bewege. OpenSource het au OpenContent beflüegelt. Wikipedia isch au e Internet nooch em eigene Bild, wo die kommerzielle Angebote schleht.

D'Versnummer 11:9 bezieht sich uf dr 9. November 2004, wo Firefox 1.0 offiziell veröffentlicht worre isch - die erscht Software, wo vu Microsoft het wiider erheblichi Marktanteile (zruck)hole chänne. D'Prophezeihig us Kapitel 7:15 isch wohr worre. Microsoft het d'Kontrolle iber s'Internet vorerscht wiider verlore. Mer brücht ebe kei Lizenz vu Microsoft erwerbe, um ins Internet go z'chänne.

Weblink un Quelle[ändere | Quälltäxt bearbeite]

  1. Archivierte Kopie. Archiviert vom Original am 29. September 2007; abgruefen am 31. Mai 2008.
Dä Artikel basiert uff ere fräie Übersetzig vum Artikel „Das_Buch_Mozillas“ vu de dütsche Wikipedia. E Liste vu de Autore un Versione isch do z finde.