Spruch:Wilhelm Unseld/Schwäbische Sprichwörter/Das Reden

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wilhelm Unseld: Schwäbische Sprichwörter und Redensarten

gesammelt in Stuttgart = S, Tübingen = T, Ulm = U und Blaubeuren = B


Das Reden

1) Oi' Red ischt de ander wert. U.

2) Oi' Red geit de ander. U.

3) Laß me dei' Red b'halta. U.

4) Vergieß dei' Red net. U.

5) Dear schwätzt maih, als a Kuahschwa'z wedlet U.

6) Schwätz m'r no koi' Loch in Kopf. U.

7) Dear ka' heba, deam hascht d' Wauhret umaso'scht g'sait. U.

8) Wear viel schwätzt, luigt viel. S.

9) Dear hat a-n-ärmlich G'schwätz, dau kö't ma grad schpeia. U.

10) Dia batschet, bis d' Kuah an Batza gilt. U.

11) Dea' hau'-n-i b'rafflet U. (berufen.)

12) Schwätzt dear an Baf'l. S.

13) Dear ka' nex als d' Leut ausbäffa. U.

14) Hant dia a Gebalad'r mitanand'r. U.

15) Dear hat koi' Schnauferle tau. U.

16) Dear hot koi' Schterbeswörtle g'sait B.

17) 's schwätz Koiner dummer raus, als er ischt S.

18) Dear hot deam 's Maul g'schtopft S.

19) Deam goht sei' Maul wia a Entafidla. S.

20) Deam gat sei' Maul wia so a Bachschtelzafidla. U.

21) Goht a We'd, oder schwätzt eber? B.

22) Dear fährt glei' drei', wia d'r Bau'r in Schtief'l. U.

23) Dear hot deam 's Kohl g'rissa. S. (Schandlich getan.)

24) Dear ka' Oin no schpöttisch macha. U.

25) Dear schwätzt net gix und net gax. U.

26) Dear deut't net, und scheißt net U.

27) Dear macht net Muh, und net Mäh. U.

28) Hat dear a G'schmalg. U.

29) Hot dear a Gesalbater. S.

30) Macht dear a Brüah drüber ra. U.

31) Do wird's oim ganz schleacht, wenn ma dea' hairt S.

32) Des ischt noh oiner von de Alte, dear schwätzt doch au' wia-n-'r denkt U.

33) Jetzt dear ka' amaul keiig an oin na' schwätza. U.

34) I sag no, i sag gar nex, und des wer' i doch au' noh saga därfa. U.

35) Des ischt ällaweil d'r g'leicb Schmarra. U.

36) Dear ka' au' Koi's u'g'rupft lau'. U.

37) Dui hot dea' net schleacht dur'g'hechlet. U.

38) Des ischt au' oiner von deane, dia's Maul net halta könnet. S.

39) Was i sag, soll nex gelta, i moi' halt no. B.

40) Dear zuiht älles im Dräg rum. U.

41) Deara muasch saga, wenn da da-n-Ausscheller verschpara witt U.

42) Vom Reichwera schwätzt ma wohl, aber vom Schaffa sait ma nex. U.

43) Dear schwätzt viel, wenn d'r Tag lang ischt. S.

44) Wenn dear oim no a A'henkerle gea' ka'. U.

45) Bei deam ischt älles in We'd g'schwätzt. U.

46) Dear hot guat schwätza. T.

47) Des ischt a reacht'r Schea'meahlschwätzer. U.

48) Dear gackset, wia so a Henn' wenn se verlegt hat U.

49) Jetzt do muascht no glei' gar nex saga S.

50) Schwätzt dear en Lohkäs. U.

51) Dea' hau'-n-i fei' anderscht raputzet. U.

52) Deam hau'-n-i d' Moineng gsait, daß'r 's geara besser g'hät hätt. U.

53) Dear hat dea' net schleacht ralaufa lau'. U.

54) Deam sei' Gosch gat wia g'schmiert. U.

55) Dear schwätzt oin unter da Tisch na. U.

56) Des ischt a reachta Schwätzkätt'r. U.

57) Gelt, dear sait d'r, was d' noh net woischt S.

58) Dear hot deam gsait, wo-n-'r hear ischt. S.

59) Schwätz no net so überzwer' an oin na'. U.

60) Dear macht an Krimskrams drum rum. S.

61) Dear schwätzt raus, wia d'r Blind von d'r Farb. S.

62) Ma wird au' noh ebas saga därfa, des nex gilt. U.

63) Ma ka' so saga, ma ka' aber au' so saga. U.

64) Dau hilft älles nex, dau mag ma schwätza und tua, was ma will. U.

65) Schwätzt dear an Dräg raus. U.

60) Des ischt a läpperigs G'schwätz. S.

67) Wenn d' fertig bischt, no lascht mi' schwätza. B.

68) Dear soll no 's Maul halta, so'scht schwätz i au' U.

69) Was, i ka' net? Sag liaber, i mag net! U.

70) Mit Schweiga se Neameds verred't U.

71) Was, G'schwätzwerk! U.

72) Dear macht da langa Glauba. U.

73) Was geschwätzt ischt, ischt g'schwätzt. U.

74) Wenn ma lang gnuag von era Sach ra schwätzt, wurd's zletschta au' wauhr. U.

75) D' Kinder und d' Narra saget d' Wauhrot. U.

76) Dear hot a Lettag'schwätz. S.

77) Bei deam isch no au', daß's g'schwätzt ischt. S.

78) Schwätzt dear a Zuigs an oin na', ear glaubt s selber net. U.

79) Dear hat gar koi' A'schprauch. U.

8O) Dear hängt älles an de grauß Glock. U.

81) Dear hot deam net schleacht da Roscht ratua. S.

82) Dear hot se ausg'schleimt. S.

83) A guata Ausred ischt drei Batza wert. U.

84) Wenn ma d' Wauhret sait, schlächt ma oim d' Geig um da Gre't. U.

85) Do mueß ma saga, Huat ra. S.

86) Des ischt amaul a Schprecher. U.

87) Dear schwätzt en Mischt raus. U.

88) D' Wohret därf ma net saga. T.

89) Dear hat mi' b'schnarchlet. U.

90) Dear ka' se vergaicha. U.

91) Dear schwätzt doch au' wia'm d'r Schnab'l g'wachsa-n-ischt. U.

92) Mach no net so viel Wort. S.

93) Dau isch koi' Red d'rvo'. U. (Das ist nicht wahr.)

94) Schwätz no koi' so Blech. U.

95) So, tua 'm a bisle schandlich. U.

S6) Brich no net d' Zung a'. U.

97) Dear macht in oim Drohtl fort. T.

98) Schwätz no net so scheckig raus. T.

99) Ob deam G'schwatz kö't ma grad kotza. U.

100) Hot dear a Gemärkt. T.

101) Macht dear a langa Brüah ra. U.

102) Schwätz no koin so an Papp raus. S.

103) Dear ischt kurz a'bunda. U.

104) Dear hot deam da Deck'l vom Hafa tua. S.

105) No deutsch, koscht's, was 's wöll. U.

106) Dear muaß Red und Antwort schtauh'. U.

107) Sag Pfaff! (Wenn einer den Mund voll Speise hat.)

108) Dear kommt vom Hundertschta in 's Tause'dscht. U.

109) Schwätzt dear an Floz an oin na'. S.

110) Hot dear a Gefloz. S.

111) Dear hot deam hoim zunda. S.

112) Dear hot deam hoim g'leuchtet S.

113) Dear schwätzt oim da Kopf so vol', daß 's oim ganz dumm wird. U.

114) Was dear net älles woißt! U.

115) Dear hot guat schwätza, dea' goht's nex a'. S.

116) Dear schwätzt in's Blaue nei'. S.

117) Dear ischt 's rei'scht Evangelium, U.

118) Dear fällt mit d'r Tür in's Haus. U.

119) I muaß d'r in d' Red falla. U.

120) Dear schwätzt au', was nex gilt. U.

121) Wenn dear no zerfa ka'. TT.

122) Dear schwätzt wia a Buach. B.

123) Der hat dea' desmaul tupft. U.

124) Der soll amol Farb bekenna. S.

125) Dear hat a-n-u'reif's Ö'schwätz. U.

126) Dear hot a dreckets G'schwätz. S.

127) Dear ischt satt'lfescht U.

128) Dea' hot ma desmol tunket. S.

129) Dia haut mitenander ebas z'verkartlet. U.

130) Dear find't a-n-Ausred aih a Maus a Loch hat. U.

131) Bei deam goht's, wia am Schnürle. S.

132) Ma schwätzt 's ganz Johr von d'r Kirweh, z'mol ische do. T.

133) Dear märktet an ällem rum. T.

134) Dear nimmt m'r's von d'r Zung weg. U.

135) Dear ischt deam net bais über 's Maul g'fahra. U.

136) Dear moi't 'r darf d' Schuah an oim a'putza. U.

137) Hat dear a Gestazg. U.

138) Hat dear a Gegacks. U.

139) Dia verglawaschgeret oi's. U.

140) Dea' hau'-n-i net schleacht rakappet U.

141) Ob jedem Drag schlächt dear glei' en Halloh auf. U.

142) Dear hat desmaul g'haufet U.

143) I will fei' nex g'sait hau'. U.

144) Dia haut an Hehling mitenander. U.

145) Dear hot a-n-A'henkerle kriagt. S.

146) Schwätzt dear hinterschefür raus. U.

147) Dear schwätzt ganz überhirnisch raus. U.

148) Dear tät oim Sacha weis macha, ear glaubt's selber net. U.

149) Des ischt 's rei'scht Kauderwälsch, was dear schwätzt. U.

150) Wenn dear no d' Leut verhutscha ka'. U.

151) Schlächt dear glei' a Lamento auf. U.

152) Schwätz m'r no koin so an Larifari. U.

153) Dea' hänt se net schleacht verklauschteret U.

154) Des ischt ällaweil de gleich Leyer. S.

155) Mi hat's äls g'lupft, i hau' g'moi't, i müeß schwätza. U.

156) Dau möcht oim grad d'r Arsch schwätza. U.

157) Hat dear a Gepräag'l. CT.

158) Mach no koi' so a Präambulum drum rum. U.

159) Dear macht oin nex als ällaweil aus. U.

160) Dear hat dea' net schleacht rag'macht U.

161) Wart Männdle, diar wurd ma's scho' noh saga! S.

162) Was hant denn dia mitenander z'marktet? U.

163) Was hant'r denn z'g'reachtet? U.

164) Wart, i maul d'r gauh'! U.

165) Dear hängt oim noh a Maul a'. U.

166) Dear hat schei't's 's Maul dahoim glau'. U.

167) Dear hat 's Maul verlaura. IIZ

168) Dear hat über älles Mucka. U.

169) Der ka' deam 's Mulle schtreicha. U.

170) Dear hot deam desmol klara Wei' ei'g'schenkt. S.

171) Der hot sein Kropf g'leert S.

172) Wenn dear no älles verträtscha ka'. U.

173) Dui ka' nex u'brafflet lau. U.

174) Schwätzt dear ein Käs. S.

175) Dear verschandirt oin, wo-n-'r ka'. U.

176) Dear ischt nol schnappig. U.

177) Tua oin no net ällweil b'schnalla. U.

178) Dear ka' Koi's u'b'schria lau. U.

179) Dear ischt verschria, wia a Mäntaleskreuzer, U.

180) Wenn dear no oin schupfa ka' B.

181) Wear hat noch dea' so schwarz gemacht? U.

182) Dear hot dea' net schleacht nei'gritta. S.

183) Dear hot dea' desmol ei'g'soift S.

184) Dear hot dea' net schleacht a'g'schwärzt. S.

185) Dear schwätzt im hella U'vertsta'd naus. U.

186) Wenn dear no schtichla ka'. U.

187) Dear ischt a'g'stimmt. V.

188) Des kcht amol a-n-Oiergrait. U.

189) Des ischt lears Schtrauh droscha. U.

190) Wia schtupf dea', er soll ebas zahla. U.

191) Dear tuat oim fascht 's Häutle ra. U.

192) Des ischt a schearigs Luader. U.

193) Dear tat oim Zuigs weiß macha. U.

194) Schwätz Deutsch, i verschtand dei' Gewelsch net. U.

195) Wenn da no net so breimaule tätscht. U.

196) Des ischt a-n-Umschtandskrämer. S.

197) Schwätzt dear an Duranander. S.

198) Mit deam muaß ma gauh* mol a Wörtle schwätza. S.

199) Dear sait's oim no so na'. U.

200) Gelt, dear sait d'r, wo da hear bischt. U.

201) Dear sait d'r, wo Bartle da Moscht holet. S.

202) Dear hat d'r's desmaul g'sait. U.

203) Dear schwätzt viel, was nex gilt. U.

204} Mach m'r no koine Flausa für. U.

205) Hänt dia an Johrmärkt! T.

206) Dear hot deam 's Zeugle g'flickt. S.

207) Dear hat deam a Flauh in's Auhr g'setzt. U.

208) 's Maul auf, oder da Beut'l. B.

209) Dear ka amol flotza. S.

210) Dear schpannt en auf d' Folter. U.

211) Deam hau'-n-i's fra'schama' g'sait. U.

212) Dear schtreut oim Sa'd in d' Auga. U.

213) Im Schpaß sait ma's, und im Erischt moi't ma's. U.

214) Hänt dia an Hand'l mitenander. T.

215) Jetzt hair no des Gezetat. U.

216) Deam goht koi' wohr's Wort übers Maul. S.

217) Mhm, ischt a fauls Jawort. U.

218) I g'schtand und sag mei' Sach. U.

219) Wenn dear ebas sait, hot's au' a Gewicht U.

220) Dear scbpeit Gift und Galla. U.

221) Ma legt doch net jedes Wörtle glei' uf d' Goldwog. S.

222) Dear läßt koi' guats Häarle an 'm. U.

223) Dear hat dea' net schleacht hoim geschickt. U.

224) Dear will net mit d'r Scbproch raus. B.

225) Wenn ma dea' hairt, hat'r älloi' reacht. U.

226) Dia blauset in oi' Hörnle. U.

227) Dear kratzt, wia a-n-Ig'l. U.

228) Dear hat dea' net schleacht ra'kanzlet. U.

229) Des ischt de alt Litanei. U.

230) Deam muaß ma da Schtandpunkt klar macha. S.

231) Dea haut se in d' Klemme g'nomma. U.

232) Wenn ma do ebas sait, isch glei' bodaletz. T.

233) Dear hat deam da Levita verleasa. U.

234) Dear hot dea' in a falsch Liacht brocht. S.

235) Dear macht seim Herza Luft. S.

236) Dea' muaß i gauh' in d' Mache nemma. U.

237) Bei deam hilft koi' Schwätza, und koi' Saga. U.

238) Deam hau'-n-i en Marsch gemacht. U.

239) Dear ischt net auf's Maul g'falla. U,

240) Deam schtot sei' Maul koi' Minut schtill. U.

241) Dear nimmt's Maul vol'. U.

242) Dear nimmt m'r's aus'm Maul. U.

243) Dear hat a guat's Mundschtuck. U.

214) Des ischt auf di' g'schpitzt, U.

245) Dear hot's Maul ufm reachta Fleck. S.

246) Dear wird glei' persönlich. S.

247) Dumm's Zuigs! Schwätz m'r no koine so Possa. S.

248) Dear hot guat prediga. S.

249) Dear hält deam a Predig'. U.

250) Dear fährt glei' mit de Dreschfleg'l drei'. U.

251) Dear hot dea' net schleacht ra'putzt S.

252) Dear muaß m'r Red und Antwort schtauh. U.

253) Dea' muaß i zur Red schtella. U.

254) Wenn dia Zwoi z'säma kommet, reibet se se an anand'r. U.

255) Des ischt a reachta Babb'lgosch. U.

256) Aufs Hairasaga gib i nex. U.

257) Des ka miar oi's sei', was d' Leut saget. U.

258) D' Leut könnet viel saga, wenn d'r Tag lang ischt. U.

259) Des ischt no unter uns g'sait. U.

260) Herr, des isch viel g'schwätzt! U.

261) Dear bleibt deam nex schuldig. T.

262) Was schweaflet denn dear d'rhear? U.

263) Dear ka' oim schpitzige Reda gea'. U.

264) Des ischt auf dea' g'münzt U.

265) Dear macht dea' noh schpöttisch. U.

266) Mit oim Wort, 's ischt halt nex. U.

267) Dear hot a guat's Wörtle für mi' ei'g'legt S.

268) Dear ischt glei' schpritzig. S.

269) Dear hot deam desmol da Schtora g'schtocha. S.

270) Dear hält deam a Schandred. U.

271) Dear hat's schteif und fescht behauptet. U.

272) Dear kommt ällaweil maih in d' Hitz. U.

273) Dear schteigeret se ällaweil ärger nei'. S.

274) Weiter hoscht koine Schmerza? S.

275) Sei m'r no schtill, und schwätz m'r glei' gar nex. U.

276) Deam muaß ma 's Maul schtopfa. S.

277) Dia hänt an Schtrauß mitanander. S.

278) Dear hat's auf's Tapet braucht. U.

279) Dea' hascht tauft, dear ka' heba. U.

280) Dear taut a'fanga-n-auf. U.

281) Dear trompetet's in d'r ganza Schtadt rum. U.

282) Dear hat noh koi' Wässerle trüab g'macht U.

283) Dear hot net schleacht auftrumpft. S.

284) Dear hot vollends da Trumpf drauf gea'. S.

285) Gelt! dear sait d'r, wiaviel's g'schlaga hat. U.

286) Dear macht oin noh ganz au' selig mit seim G'schwätz. U.

287) Dau möcht i mir scho' a-n-Abschrift ausbitta! U.

288) Dear hat desmaul sei' u'naitiga Gösch verbrennt. U.

289) Dear ischt vol'er Profit. U.

290) Dear wird m'r z'familiär. U.

291) Dear hat'n Rep'rma' kriagt U.

292) Vielleicht, ist koi' G'schwätz. U.

293) Des ischt a-n-altbaches G'schwätz. U.

294) Des ischt a Vorschlag zur Güate. U.

295) Dear hat a Schandgosch. U.

296) Dear hat a-n-u'g'wäschena Gosch. U.

297) Dear hat a-n-u'reifa Gosch. U.

298) Deam hau'-n-i desmol warm g'macht. U.

299) Dear keit mit Prüg'l drei'. U.

300) Macht dear glei' a Aufhebes. S.

301) Macht dear glei' a Weasa. S.

302) Desmol hoscht in a Weschpaneascht g'schtocha. S.

303) Was zerfot denn dear dau? U.

304) Dear hot en Zungaschlag. S.

305) Dear hat a schweara Zung. U.

306) Des leit m'r auf d'r Zung. U.

307) Dia sind bais z säma g'wachsa. U. (Im Streit)

308) Wenn dear zwoi Wort sait, sind scho' drei verloga. U.

309) Du schtimmscht me net. U.

310) Do bischt g'schtimmt! S.

311) Dear hat dea' wüascht a'g'schpeist. U.

312) Dear tuat, ma moi't 'r wöll oin fressa. U.

313) Dear schwätzt no so hintarum. U.

314) Dear hot deam 's Kapit'l net schleacht verleasa. S.

315) Hänt dia a Fuahr mitenander. T.

316) Hant dia a Fuahrwerk. U. (Eine Auseinandersetzung.)

317) Dear bringt oin no in's G'schroi. U.

318) Dear reißt oim da Kopf in einer Viert'lschtund ra, und in der nächschsta tät'r'n oim wieder aufsetza. U.

319) Ma ka' älles hau' um 's Geald und guate Wort. U.

320) Dear hot's naitig, daß 'r se so aufläßt. S.

321) Hot dear a G'schwatz an oin na'. S.

322) Des ischt deam sei' anders Wort U.

323) 's hat se so d' Red gea', nau ischt ma halt au' so drauf komma. U.

324) Dear läßt se des net zwoimaul saga. U.

325) Dear hat's deam g'sait, dear ischt putzt und g'schtrählt z'maul. U.

326) Ma moi'nt ma sei in ama Kloscht'r. S.

327) Du, no auf a paar Wort! U.

328) Dear hot kloi' beigea'. S.

329) Du därscht no saga Teller, nau leit glei' a Wurscht drauf. U.

330) Du därscht no befehla, nau g'schieht's glei' net. U.

331) Des ischt so a G'schwätz ane. U.

332) Macht dear Kerle Sätz. U.

333) Macht dear a Brüah drum rum. S.

334) Was mi' net brennt, des blos i net. S.

335) 's Froga koscht jo nex. S.

336) Dear tät schliaßlich mit oim kegla. S.

337) Dear ka' miar lang schwätza. T.

338) Ma därf net älles saga, was wohr ischt. T.

339) Dear fährt oin a', ma moi't 'r wöll oin fressa. U.

340) Macht dear glei' a Weases. T.

341) Do ischt ma mäuslesschtill d'rvo'. S.

342) Ma muaß vor de Leut net älles auskroma. T.

343) Koi' Antwort ischt au' oina. U.

344) Dear tuat koi' Muckserle. U.

345) Dear hot deam an Dämpf'r aufg'setzt. S.

346) Dear schlaudalet des no so ra. U.

347) Dear hängt deam da Saumant'l a'. U.

348) Wenn ma deara d' Gösch wegschlüg, nau tät se noh mit'm Arsch päppera. U.

349) Jetzt wollet m'r aber anand'r a bisle vertloidet sei. U.

350) Wahrhaftig! sait d'r Jud, wenn 'r an Meineid schwört. U.

351) Gib no Acht, daß d'r 's Maul net ausfranzet. U.

352) Dear hot dea' rausg'schtricha. S.

353) Dear schteift se drauf. U.

354) Dear behauptet's schteif und fest. U.

355) Dear hat a Gosch wia a Schearaschleifer. U.

356) Dear hat dea' a'g'ferget. U.

357) Dea hau'-n-i fortg'scheppelet. U.

358) Hat dear glei' an Lebtig ob jedem Dreckle. T.

359) Dear ischt mit oim Wort a Narr. U.

360) Dear hot's deam glattweg g'sait. S.

361) Des ischt net g'schtocha und net g'haua. U.

362) Bringt dear an Gruscht d'rhear. U.

363) Dan muaß i gauh' auskehra. U.

364) Dau muaß ma da Kehraus macha. U.

365) Dear verzählt des Ding ganz verketzeret. U.

366) Dear macht an Gribes Grabes drum rum. U.

367) Dear hat 's Truam verlaura. U.

368) Dear hot deam zeigt, wo d'r Zimmerma' 's Loch g'macht hot. S.

369) Dear schreit glei' Zeter und Mordio. U.

370) Des sag i rund raus. U.

371) Des sag i frei raus. U.

372) Dear hält net hinterm Berg. S.

373) Hot dear a Gebelfer. S.

374) Dear schimpft scho' wia a Brunnaputzer. U.

375) Desmaul geit's an Rauch. U.

376) Was haut doch dia wieder für a Kommed'e. U.

377) Des ischt ällaweil d'r gleich Binglesrum. U.

378) Was präaglet denn dear d'hear. U.

379) Dear kommt hintadrei', wia de alt Faßnet. U.

380) Dau gat oim 's Truam aus. U.

381) Dear schwätzt eba raus, wia-n-'r's verschtoht. S.

382) Hat dear a Geschtazg. U.

383) Des hat dear deam aufg'mutzt. U.

384) Dear macht deam an blaua Dunscht voar. S.

385) Dea' hau'-n-i nausgveschperet. U.

386) No glei' mitta dur' da Bach! U.

387) Ischt dear glei' batzig. U.

388) Dui hat amaul a Rätsch. U.

389) Dear breschget oin ebas! U.

390) Dear ischt desmaul g'schtrählt und bürschtet. B.

391) Des ischt a reacht'r Marktschreier. U.

392) Was hat denn dear für a Gepfudder? U.

393) Des ischt a reacht'r Duderer. U.

394) Hant dia a Gedud'r und Gedad'r mitanand'. U.

395) Was breimaulet dear d'rhear? S.

396) Dear ischt z'faul, daß'r 's Maul aufmacht S.

397) Dear verkauft dea' im Sack. U.

398) Hat dear an Drascht. U.

399) Zwoi grobe Mühlschtoi' mahlet selta fei'. U.

400) 's ischt keim Maul z'trauet. U.

Quelle[Quälltäxt bearbeite]