Lutlehr vum Opfiger Dialäkt: Synchroni Lutlehr

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy


Minimalpaar[Quälltäxt bearbeite]

Konsonante[Quälltäxt bearbeite]

/b̥/
/b̥v ̥/: /b̥æd̥ə/ „beten“ -- /b̥v ̥æd̥ə/ „Pfette“
/d̥/: /b̥eːz ̥/ „böse“ -- /d̥eːz ̥/ „dies“
/d̥z ̥/: /b̥æx/ „Pech“ -- /d̥z ̥æx/ „Zecke“
/v ̥/: /b̥ɑːr/ „Paar“ -- /v ̥ɑːr/ „fahre“ (1. Sg.)
/g̊/: /b̥lɑd̥/ „Blatt“ -- /g̊lɑd̥/ „glatt“
/h/: /b̥og̊/ „Bock“ -- /hog̊/ „sitze“ (1. Sg.)
/j/: /b̥æːz ̥ə/ „Besen“ -- /jæːz ̥ə/ „gären“
/l/: /b̥æːr/ „Bär“ -- /læːr/ „leer“
/m/: /b̥ɪː/ „sei!“ (Imp.) -- /mɪː/ „mich“
/n/: /b̥iː/ „bei“ -- /niː/ „hinein“
/ŋ/: /lɑb̥ə/ „Lappen“ -- /lɑŋə/ „langen“ (Nom., Pl.)
/r/: /b̥oːd̥/ „beide“ (f.) -- /roːd̥/ „rot“
/z ̥/: /b̥öuə/ „bauen“ -- /z ̥öuə/ „unsauber arbeiten“
/ʒ̊/: /b̥ɵːə/ „Junge“ -- /ʒ̊ɵːə/ „Schuh“
/v/: /b̥ɑz ̥/ „Bass“ -- /vɑz ̥/ „was“
/x/: /b̥ɑb̥ə/ „Papa“ -- /xɑb̥ə/ „Mütze“
/b̥v ̥/
/d̥/: /b̥v ̥ɑnə/ „Pfanne“ -- /d̥ɑnə/ „Tanne, Fichte“
/d̥z ̥/: /b̥v ̥ʊːrb̥v ̥/ „Stoß“ -- /d̥z ̥ʊːrb̥v ̥/ „großer Schluck“
/v ̥/: /b̥v ̥ɑːrər/ „Pfarrer“ -- /v ̥ɑːrər/ „Fahrer“
/g̊/: /d̥ʊb̥v ̥ə/ „Punkt“ -- /d̥ʊg̊ə/ „ducken“
/h/: /b̥v ̥ɪnd̥ər/ „Pfund Brot“ -- /hɪnd̥ər/ „hintere“ (3. Sg.)
/j/: /b̥v ̥oːl/ „Pfahl“ -- /joːl/ „heule“ (1. Sg.)
/l/: /b̥v ̥ʉːz ̥ə/ „zischen“ -- /lʉːz ̥ə/ „lausen“
/m/: /b̥v ̥ʊd̥lə/ „bollige Sache“ -- /mʊd̥lə/ „Abschneiden aller Triebe einer Rebe“
/n/: /b̥v ̥ɑrə/ „die Zuchtstiere“ -- /nɑrə/ „Narren“
/ŋ/: /d̥z ̥ɑb̥v ̥ə/ „Zapfen“ -- /d̥z ̥ɑŋə/ „Zange“
/r/: /b̥v ̥ɪŋʒ̊d̥ə/ „Pfingsten“ -- /rɪŋʒ̊d̥ə/ „leichtesten“
/z ̥/: /b̥v ̥æd̥z ̥/ „kneife“ (1. Sg.) -- /z ̥æd̥z ̥/ „Sprünge“
/ʒ̊/: /b̥v ̥æd̥z ̥/ „kneife“ (1. Sg.) -- /ʒ̊æd̥z ̥/ „Schätze“
/v/: /b̥v ̥oːl/ „Pfahl“ -- /voːl/ „wohl“
/x/: /xob̥v ̥/ „Kopf“ -- /xox/ „Koch“


/x/
/d̥/: /xox/ „Koch“ -- /d̥ox/ „doch“
/d̥z ̥/: /xeb̥v ̥/ „Köpfe” -- /d̥z ̥eb̥v ̥/ „Zöpfe“
/v ̥/: /xʊː/ „kommen“ -- /v ̥ʊː/ „von“
/g̊/: /xaiv ̥ər/ „Käufer“ -- /g̊aiv ̥ər/ „Geifer“
/h/: /xɑː/ „kann“ (1. Sg.) -- /hɑː/ „habe“ (1. Sg.)
/j/: /xɪːz ̥d̥/ „streut Kies“ (3. Sg.) -- /jɪːz ̥d̥/ „gärt“ (3. Sg.)
/l/: /xɛːrə/ „umkehren“ -- /lɛːrə/ „lernen“
/m/: /xɑnə/ „Kanne“ -- /mɑnə/ „Männer“
/n/: /xaːb̥əl/ „Kabel“ -- /nɑːb̥əl/ „Nabel“
/ŋ/: /lɑx/ „lache!“ (Imp.) -- /lɑŋ/ „lang“
/r/: /xauv ̥ə/ „kaufen“ -- /rauv ̥ə/ „Futterleiter im Stall“
/z ̥/: /xind̥/ „Kind“ -- /z ̥ind/ „Sünde“
/ʒ̊/: /xob̥v ̥/ „Kopf“ -- /ʒ̊ob̥v ̥/ „Schuppen“
/v/: /xɑld̥/ „kalt“ -- /vɑld̥/ „Wald“
/d̥/
/d̥z ̥/: /d̥ɪːə/ „diese“ -- /d̥z ̥ɪːə/ „ziehen“
/v ̥/: /d̥ɑlə/ „Delle“ -- /v ̥ɑlə/ „Falle, Türklinke“
/g̊/: /d̥æn/ „Tenne“ -- /g̊æn/ „geben“ (1., 2., 3. Pl.)
/h/: /d̥æn/ „Tenne“ -- /hæn/ „haben“ (1., 2., 3. Pl.)
/j/: /d̥oː/ „hier“ -- /joː/ „ja“
/l/: /d̥oː/ „hier“ -- /loː/ „lassen“ (Inf.)
/m/: /d̥oːr/ „Tor“ -- /moːr/ „Mutterschwein“
/n/: /d̥ɪːə/ „diese“ -- /nɪːə/ „nie“
/ŋ/: /lɑd̥ə/ „Latte“ -- /lɑŋə/ „langen“ (Nom., Pl.)
/r/: /d̥ɪːəv ̥/ „tief“ -- /rɪːəv ̥/ „rufe“ (1. Sg.)
/z ̥/: /d̥oː/ „hier“ -- /z ̥oː/ „so“
/ʒ̊/: /d̥ʉːmə/ „Daumen“ -- /ʒ̊ʉːmə/ „schäumen“
/v/: /d̥ɪːə/ „diese“ -- /vɪːə/ „wie“
/d̥z ̥/
/v ̥/: /d̥z ̥ɑŋə/ „Zange“ -- /v ̥ɑŋə/ „fangen“
/g̊/: /d̥z ̥æːx/ „zäh“ -- /g̊æːx/ „jäh“
/h/: /d̥z ̥ʊb̥v ̥ə/ „zupfen“ -- /hʊb̥v ̥ə/ „hopsen“
/j/: /d̥z ̥eː/ „zehn“ -- /jeː/ „Oh je!“
/l/: /d̥z ̥id̥/ „Zeit“ -- /lid̥/ „Leute“
/m/: /d̥z ̥ɪːəd̥/ „zieht“ (3. Sg.) -- /mɪːəd̥/ „müde“
/n/: /d̥z ̥ɪːə/ „ziehen“ (Inf.) -- /nɪːə/ „nie“
/ŋ/: /læd̥z ̥/ „verkehrt“ -- /læŋ/ „reiche!“ (Imp.)
/r/: /d̥z ̥eː/ „zehn“ -- /reː/ „Reh“
/z ̥/: /d̥z ̥id̥ə/ „Zeiten“ -- /z ̥id̥ə/ „Seite“
/ʒ̊/: /d̥z ̥vɪŋə/ „zwingen“ -- /ʒ̊vɪŋə/ „schwingen“
/v/: /d̥z ̥id̥/ „Zeit“ -- /vid̥/ „weit“
/v ̥/
/g̊/: /v ̥ʊːʀd̥/ „fort“ -- /g̊ʊːʀd̥/ „Gurt“
/h/: /v ̥ɑːnə/ „Fahne“ -- /hɑːnə/ „Wasserhahn“
/j/: /v ̥oːr/ „vor“ -- /joːr/ „Jahr“
/l/: /v ̥ɪːəb̥ər/ „Fieber“ -- /lɪːəb̥ər/ „lieber“
/m/: /v ̥ɪːr/ „für“ -- /mɪːr/ „mir“
/n/: /v ̥ɑz ̥/ „Fass“ -- /nɑz ̥/ „nass“
/ŋ/: /rʊv ̥/ „herauf“ -- /rʊŋ/ „Weile, Zeitlang“
/r/: /v ̥ɑʒ̊d̥/ „fast“ -- /rɑʒ̊d̥/ „Rast“
/z ̥/: /v ̥ɪnd̥/ „finde“ (1. Sg.) -- /z ̥ɪnd̥/ „Sünde“
/ʒ̊/: /d̥ɪːəv ̥/ „tief“ -- /d̥ɪːəʒ̊/ „diese ist“
/v/: /v ̥oːr/ „vor“ -- /voːr/ „wahr“
/g̊/
/h/: /g̊ɑːz ̥/ „Gas“ -- /hɑːz ̥/ „Kaninchen, Hase“
/j/: /g̊oː/ „gehen“ (Inf.) -- /joː/ „ja“
/l/: /g̊ʊmb̥ə/ „springen“ -- /lʊmb̥ə/ „Lappen“
/m/: /g̊ɵːəd̥/ „gut“ -- /mɵːəd̥/ „Mut“
/n/: /g̊oː/ „gehen“ (Inf.) -- /noː/ „dann, danach“
/ŋ/: /lɑg̊/ „Lack“ -- /lɑŋ/ „lang“
/r/: /g̊oːd̥/ „geht“ (3. Sg.) -- /roːd̥/ „rot“
/z ̥/: /g̊æl/ „gelt, nicht wahr“ -- /z ̥æl/ „jenes“
/ʒ̊/: /g̊eːn/ „gehen“ (1., 2., 3. Pl.) -- /ʒ̊eːn/ „schön“
/v/: /g̊aiz ̥/ „Ziege“ -- /vaiz ̥/ „weiß“ (1. Sg.)
/h/
/j/: /hoːlə/ „holen“ -- /joːlə/ „heulen (Hund)“
/l/: /hæːr/ „her“ -- /læːr/ „leer“
/m/: /hog̊ə/ „sitzen“ -- /mog̊ə/ „Brocken“
/n/: /heː/ „he!“ -- /neː/ „nehmen“ (Inf.)
/ŋ/: // // --
/r/: /hog̊/ „Dorffest“ -- /rog̊/ „Rock“
/z ̥/: /hoːlə/ „holen“ -- /z ̥oːlə/ „Sohle“
/ʒ̊/: /hoːv ̥/ „Hof“ -- /ʒ̊oːv ̥/ „Schaf“
/v/: /hoːr/ „Haar“ -- /voːr/ „wahr“
/j/
/l/: /jæd̥ə/ „jäten“ -- /læd̥ə/ „Tonerde“
/m/: /jeː/ „Oh je!“ -- /meː/ „mehr“
/n/: /joː/ „ja“ -- /noː/ „dann, danach“
/ŋ/: // // --
/r/: /joːr/ „Jahr“ -- /roːr/ „Rohr“
/z ̥/: /joːlə/ „heulen (Hund)“ -- /z ̥oːlə/ „Sohle“
/ʒ̊/: /jo/ „ja“ -- /ʒ̊o/ „schon“
/v/: /joːr/ „Jahr“ -- /voːr/ „wahr“
/l/
/m/: /lɑmə/ „Lämmer z. Welt bring.“ -- /mɑmə/ „Mama“
/n/: /loː/ „lassen“ (Inf.) -- /noː/ „dann, danach“
/ŋ/: /lælə/ „hecheln“ -- /læŋə/ „reichen“
/r/: /lɑnd̥/ „Land“ -- /rɑnd̥/ „Rand“
/z ̥/: /laib̥v ̥ə/ „grüne Nussschale“ -- /z ̥aib̥v ̥ə/ „Seife“
/ʒ̊/: /læŋg̊ə/ „lenken“ -- /ʒ̊æŋg̊ə/ „schenken“
/v/: /læːz ̥ə/ „lesen“ -- /væːz ̥ə/ „Wesen“
/m/
/n/: /mɑmə/ „Mama“ -- /mɑnə/ „Männer“
/ŋ/: /lɑm/ „Lamm“ -- /lɑŋ/ „lang“
/r/: /mai/ „pass auf!“ -- /rai/ „Rain, Böschung“
/z ̥/: /mɑx/ „mache“ (1. Sg.) -- /z ̥ɑx/ „Sache“
/ʒ̊/: /mɑːlə/ „mahlen, wiederkäuen“ -- /ʒ̊ɑːlə/ „Schale“
/v/: /mid̥/ „mit“ -- /vid̥/ „willst“ (2. Sg.)
/n/
/ŋ/: /d̥ɪn/ „drinnen“ -- /d̥ɪŋ/ „Ding“
/r/: /næːxd̥i/ „gestern Abend“ -- /ræːxd̥i/ „rechte, richtige“
/z ̥/: /niːnɪ/ „neun Uhr“ -- /z ̥iːni/ „seine“
/ʒ̊/: /nʊz ̥/ „Nuss, Walnuss“ -- /ʒ̊ʊz ̥/ „Schuss“
/v/: /nɑːz ̥ə/ „Nase“ -- /vɑːz ̥ə/ „Rasen“
/ŋ/
/r/: /v ̥ɑŋə/ „fangen“ -- /v ̥ɑrə/ „Zuchtstier“
/z ̥/: /v ̥ɑŋ/ „fange!“ (Imp.) -- /v ̥ɑz ̥/ „Fass“
/ʒ̊/: /v ̥ɑŋd̥/ „fängt“ (3. Sg.) -- /v ̥ɑʒ̊d̥/ „fast“
/v/: // „„ -- // „„
/r/
/z ̥/: /ræːxd̥ə/ „rechter, richtiger“ -- /z ̥æːxd̥ə/ „seihen“
/ʒ̊/: /riz ̥ə/ „reißen“ -- /ʒ̊iz ̥ə/ „scheißen“
/v/: /rɪnd̥ə/ „Rinde“ -- /vɪnd̥ə/ „winden“
/z ̥/
/ʒ̊/: /z ̥ɑd̥z ̥/ „Sprung“ -- /ʒ̊ɑd̥z ̥/ „Schatz“
/v/: /z ̥ɑnd̥/ „Sand“ -- /vɑnd̥/ „Wand“
/ʒ̊/
/v/: /ʒ̊elə/ „schälen“ -- /velə/ „welcher“

Vokal[Quälltäxt bearbeite]

/ɑ/
/ɑː/: /mɑnə/ „Männer“ -- /mɑːnə/ „mahnen“
/æ/: /xɑnə/ „Kanne“ -- /xænə/ „kennen“
/æː/: /d̥ɑnə/ „Tanne“ -- /d̥æːnə/ „diesen“ (Dat. Pl.)
/e/: /v ̥ɑʒ̊d̥/ „fast“ -- /v ̥eʒ̊d̥/ „Fest“
/eː/: /xɑm/ „Kamm (Hahn)“ -- /xeːm/ „käme“ (Sg. Konj. Präs.)
/i/: /b̥ɑz ̥/ „Bass“ (1. Sg.) -- /b̥iz ̥/ „beiße“
/iː/: /xɑm/ „Kamm (Hahn)“ -- /xiːm/ „Keim“
/ɪ/: /ɑm/ „am“ -- /ɪm/ „im“
/ɪː/: /z ̥ɑd̥/ „fest, eng“ -- /z ̥ɪːd̥/ „sieht“ (3. Sg.)
/ʊ/: /d̥ɑnd̥ə/ „Tante“ -- /d̥ʊnd̥ə/ „unten“
/ʊː/: /v ̥ɑrə/ „Zuchtstier“ -- /v ̥ʊːrə/ „Furche“
/ʉ/: /v ̥ɑʒ̊d̥/ „fast“ -- /v ̥ʉʒ̊d̥/ „Faust“
/ʉː/: /xɑm/ „Kamm (Hahn)“ -- /xʉːm/ „kaum“
/o/: /ɑg̊z ̥/ „Achse“ -- /og̊z ̥/ „Ochse“
/oː/: /b̥ɑg̊ə/ „Wange, Backe“ -- /b̥oːg̊ə/ „Bogen“
/ɛi/: /z ̥ɑlɪ/ „Hallo!“ -- /z ̥ɛilɪ/ „Ferkel“
/ai/: /ɑm/ „am“ -- /aim/ „einem“ (Dat. zu „man“)
/au/: /lɑx/ „lache“ (1. Sg.) -- /laux/ „Lauch“
/öu/: /vɑld̥/ „Wald“ -- /vöuld̥/ „heult (Hund)“ (3. Sg.)
/ɪːə/: /b̥ɑg̊ə/ „Wange, Backe“ -- /b̥ɪːəg̊ə/ „biegen“
/ɵə/: /v ̥ɑz ̥/ „Fass“ -- /v ̥ɵəz ̥/ „Fuß“
/ɑː/
/æ/: /hɑːv ̥ə/ „Topf“ -- /hæv ̥ə/ „Hefe“
/æː/: /b̥ɑːrg̊/ „kastr., männl. Schwein“ -- /b̥æːrg̊/ „Berg“
/e/: /v ̥ɑʒ̊d̥/ „fast“ -- /v ̥eʒ̊d̥/ „Fest“
/eː/: /ɑːr/ „Ar“ -- /ɛːr/ „Ehre“
/i/: /lɑːd̥ə/ „laden“ -- /lid̥ə/ „läuten“
/iː/: /v ̥ɑːrə/ „fahren“ -- /v ̥iːrə/ „feiern“
/ɪ/: /d̥ɑːg̊/ „Tag“ -- /d̥ɪg̊/ „dick“
/ɪː/: /ʒ̊ɑːlə/ „Schale“ -- /ʒ̊ɪːlə/ „schielen“
/ʊ/: /vɑːlə/ „rollen (Teig)“ -- /vʊlə/ „Wolle“
/ʊː/: /xɑː/ „kann“ (1. Sg.) -- /xʊː/ „kommen“
/ʉ/: /hɑːv ̥ə/ „Topf“ -- /hʉv ̥ə/ „Haufen“
/ʉː/: /b̥ɑːd̥ɪ/ „bade ich“ -- /b̥ʉːd̥ɪ/ „Bude“
/o/: /hɑːv ̥ə/ „Topf“ -- /hov ̥ə/ „hoffen“
/oː/: /b̥ɑːd̥ə/ „baden“ -- /b̥oːd̥ə/ „Boden“
/ɛi/: /d̥rɑː/ „daran“ -- /d̥rɛi/ „drei“
/ai/: /b̥ɑːd̥ə/ „baden“ -- /b̥aid̥ə/ „beiden“ (Dat. Sg. n.)
/au/: /rɑː/ „herab“ -- /rau/ „roh“
/öu/: /vɑːlə/ „rollen (Teig)“ -- /vöulə/ „heulen (Hund)“
/ɪːə/: /g̊rɑːz ̥/ „Gras, Unkraut“ -- /g̊rɪːəz ̥/ „Grieß“
/ɵə/: /g̊rɑːz ̥/ „Gras, Unkraut“ -- /g̊rɵəz ̥/ „Gruß“
/æ/
/æː/: /læb̥ərə/ „schwach fließen“ -- /læːb̥ərə/ „Leber“
/e/: /xænə/ „kennen“ -- /xenə/ „können“
/eː/: /jæd̥ə/ „jäten“ -- /jeːd̥ə/ „jeder“
/i/: /hæd̥/ „hätte“ -- /hid̥/ „Häute“
/iː/: /xɑm/ „Kamm (Hahn)“ -- /xiːm/ „Keim“
/ɪ/: /v ̥æl/ „Fell“ -- /v ̥ɪl/ „fülle“ (1. Sg.)
/ɪː/: /ʒ̊ælə/ „klingeln“ -- /ʒ̊ɪːlə/ „schielen“
/ʊ/: /d̥ræg̊/ „Dreck“ -- /d̥rʊg̊/ „drücke“ (1. Sg.)
/ʊː/: /læg̊/ „lecke“ (1. Sg.) -- /lʊːg̊/ „Lüge“
/ʉ/: /hæv ̥ə/ „Hefe“ -- /hʉv ̥ə/ „Haufen“
/ʉː/: /mæz ̥/ „Messe“ -- /mʉːz ̥/ „Maus“
/o/: /d̥ræv ̥ə/ „Achse“ -- /og̊z ̥/ „Ochse“
/oː/: /mæz ̥/ „Messe“ -- /moːz ̥/ „Moos“ (FLN)
/ɛi/: /z ̥ælɪ/ „jene“ -- /z ̥ɛilɪ/ „Ferkel“
/ai/: /d̥ælə/ „Delle“ -- /d̥ailə/ „teilen“
/au/: /g̊æl/ „nicht wahr“ -- /g̊aul/ „Gaul“
/öu/: /b̥æd̥/ „bete“ (1. Sg.) -- /b̥öud̥/ „baut“ (3. Sg.)
/ɪːə/: /hæd̥ə/ „hätten“ (Pl.) -- /hɪːəd̥ə/ „hüten“
/ɵːə/: /xænə/ „kennen“ -- /xɵənə/ „Schimmelschicht (Wein)“
/æː/
/e/: /d̥æːʒ̊/ „dieser ist“ -- /d̥eʒ̊/ „dies ist“
/eː/: /æːr/ „er“ -- /ɛːr/ „Ehre“
/i/: /læːd̥ər/ „Leder“ -- /lid̥ər/ „Liter“
/iː/: /d̥æːrə/ „dieser“ (Dat. f.) -- /d̥iːrə/ „teuren“ (Pl.)
/ɪ/: /v ̥æːlə/ „fehlen“ -- /v ̥ɪlə/ „füllen“
/ɪː/: /væːg̊ə/ „Wagen“ (Pl.) -- /vɪːg̊ə/ „wiegen“
/ʊ/: /d̥æːg̊/ „Tage“ -- /d̥ʊg̊/ „ducke“ (1. Sg,.)
/ʊː/: /b̥æːrg̊/ „Berg“ -- /b̥ʊːrg̊/ „Burg“
/ʉ/: /ræːb̥ə/ „Reben“ -- /rʉb̥ə/ „Raupen“
/ʉː/: /d̥æːrə/ „dieser“ (Dat. f.) -- /d̥ʉːrə/ „dauern“
/o/: /v ̥æːlə/ „fehlen“ -- /v ̥olə/ „vollen“ (Pl.)
/oː/: /æːr/ „er“ -- /oːr/ „Ohr“
/ɛi/: /z ̥æː/ „sehen“ -- /z ̥ɛi/ „Schweine“
/ai/: /læːb̥/ „lebe“ (1. Sg.) -- /laib̥/ „Laib“
/au/: /læːb̥/ „lebe“ (1. Sg.) -- /laub̥/ „Laub“
/öu/: /z ̥æː/ „sehen“ -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /d̥æː/ „dieser“ -- /d̥ɪːə/ „diese“
/ɵə/: /d̥æː/ „dieser“ -- /d̥ɵə/ „tun“ (Inf.)
/e/
/eː/: /b̥eg̊ə/ „Bäcker“ (Pl.) -- /b̥eːg̊ə/ „Bögen“
/i/: /hed̥/ „hat“ -- /hid̥/ „Häute“
/iː/: /b̥eg̊ə/ „Bäcker“ (Pl.) -- /b̥iːg̊ə/ „stapeln“
/ɪ/: /d̥eg̊ə/ „decken“ -- /d̥ɪg̊ə/ „dicken“ (Pl.)
/ɪː/: /ʒ̊elə/ „schälen“ -- /ʒ̊ɪːlə/ „schielen“
/ʊ/: /b̥eg̊ə/ „Bäcker“ (Pl.) -- /b̥ʊg̊ə/ „bücken“
/ʊː/: /leg̊/ „lege“ (1. Sg.) -- /lʊːg̊/ „Lüge“
/ʉ/: /v ̥eʒ̊d̥/ „fest“ -- /v ̥ʉʒ̊d̥/ „Faust“
/ʉː/: /d̥eʒ̊/ „dies ist“ -- /d̥ʉːʒ̊/ „dusche“ (1. Sg.)
/o/: /g̊ed̥ɪ/ „Patenonkel“ -- /g̊od̥ɪ/ „Patentante“
/oː/: /d̥eʒ̊/ „dies ist“ -- /d̥oːʒ̊/ „hier ist“
/ɛi/: /z ̥e/ „Hier bitte!“ -- /z ̥ɛi/ „Schweine“
/ai/: /d̥eg̊/ „decke“ (1. Sg.) -- /d̥aig̊/ „Teig“
/au/: /hed̥/ „hat“ -- /haud̥/ „schneidet“ (3. Sg.)
/öu/: /z ̥e/ „Hier bitte!“ -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /d̥eʒ̊/ „dies ist“ -- /d̥ɪːəʒ̊/ „diese ist“
/ɵə/: /xenə/ „können“ -- /xɵənə/ „Schimmelschicht auf dem
/eː/
/i/: /leːd̥ə/ „löten“ -- /lid̥ə/ „läuten“
/iː/: /xeːm/ „käme“ (Sg. Konj. Präs.) -- /xiːm/ „Keim“
/ɪ/: /veːld̥/ „wählt“ (3. Sg.) -- /vɪld̥/ „wild“
/ɪː/: /z ̥eː/ „See“ -- /z ̥ɪː/ „sehe“ (1. Sg.)
/ʊ/: /b̥leːd̥/ „blöde“ -- /b̥lʊd̥/ „nackt“
/ʊː/: /veː/ „weh“ -- /vʊː/ „wo“
/ʉ/: /d̥eːʒ̊/ „dies ist“ -- /d̥ʉʒ̊/ „tausche“ (1. Sg.)
/ʉː/: /xeːm/ „käme“ (Sg. Konj. Präs.) -- /xʉːm/ „kaum“
/o/: /z ̥eː/ „See“ -- /z ̥o/ „so“
/oː/: /v ̥leː/ „Flöhe“ -- /v ̥loː/ „Floh“
/ɛi/: /z ̥eː/ „See“ -- /z ̥ɛi/ „Schweine“
/ai/: /xleː/ „Klee“ -- /xlai/ „klein“
/au/: /eːg̊ə/ „Egge“ -- /aug̊ə/ „Augen“
/öu/: /z ̥eː/ „See“ -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /veː/ „weh“ -- /vɪːə/ „wie“
/ɵə/: /d̥eːʒ̊/ „dies ist“ -- /d̥ɵəʒ̊/ „tust“ (2. Sg.)
/i/
/iː/: /riz ̥/ „reiße“ (1. Sg.) -- /riːz ̥/ „Reisig“
/ɪ/: /hid̥/ „Häute“ -- /hɪd̥/ „heute“
/ɪː/: /mi/ „mein“ -- /mɪː/ „mich“
/ʊ/: /d̥z ̥id̥ə/ „Zeiten“ -- /hʊd̥ə/ „Hutte“
/ʊː/: /vid̥ər/ „weiter“ -- /vʊːd̥ər/ „als der“
/ʉ/: /hid̥/ „Häute“ -- /hʉd̥/ „Haut“
/ʉː/: /mire/ „meiner“ (Dat. f.) -- /mʉːrə/ „Mauer“
/o/: /liʒ̊/ „liegst“ (2. Sg.) -- /loʒ̊/ „lässt“ (2. Sg.)
/oː/: /nid̥/ „nichts“ -- /noːd̥/ „Not“
/ɛi/: /rid̥/ „reite“ (1. Sg.) -- /rɛid̥/ „reut“ (3. Sg.)
/ai/: /lid̥/ „Leute“ -- /laid̥/ „leid“
/au/: /riv ̥ə/ „Rauhreif“ -- /rauv ̥ə/ „Futterleiter (Stall)“
/öu/: /z ̥i/ „sein“ (Poss.pron. m.) -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /d̥z ̥id̥/ „Zeit“ -- /d̥z ̥ɪːəd̥/ „zieht“ (3. Sg.)
/ɵə/: /lid̥ər/ „Liter“ -- /lɵəd̥ər/ „Luder“
/iː/
/ɪ/: /v ̥iːl/ „viel“ -- /v ̥ɪl/ „fülle“ (1. Sg.)
/ɪː/: /d̥iːrə/ „teuren“ -- /d̥ɪːrə/ „Tür“
/ʊ/: /xiːm/ „Keim“ -- /xʊm/ „komme“ (1. Sg.)
/ʊː/: /v ̥iːrə/ „Feuer machen“ -- /v ̥ʊːrə/ „Furche“
/ʉ/: /liːd̥ə/ „leiden“ -- /lʉd̥ə/ „lauten“ (Adj. Pl.)
/ʉː/: /b̥iːx/ „Bäuche“ -- /b̥ʉːx/ „Bauch“
/o/: /v ̥iːl/ „viel“ -- /v ̥ol/ „voll“
/oː/: /b̥iːrɪ/ „Bäuerin“ -- /b̥oːrɪ/ „bohre ich“
/ɛi/: /d̥riː/ „hinein“ -- /d̥rɛi/ „drei“
/ai/: /b̥iːm/ „bei dem“ -- /b̥aim/ „Bäume“
/au/: /b̥iːm/ „bei dem“ -- /b̥aum/ „Baum“
/öu/: /z ̥iː/ „sein“ (Inf.) -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /d̥iː/ „dein“ -- /d̥ɪːə/ „diese“
/ɵə/: /riːb̥ə/ „reiben“ -- /rɵəb̥ə/ „Futterrübe“
/ɪ/
/ɪː/: /b̥ɪg̊ə/ „picken“ -- /b̥ɪːg̊ə/ „gestapelt“
/ʊ/: /ʒ̊d̥rɪmb̥v ̥/ „Strümpfe“ -- /ʒ̊d̥rʊmb̥v ̥/ „Strumpf“
/ʊː/: /v ̥ɪrə/ „für einen“ -- /v ̥ʊːrə/ „Furche“
/ʉ/: /hɪd̥/ „heute“ -- /hʉd̥/ „Haut“
/ʉː/: /d̥ig̊ə/ „dicken“ -- /d̥ʉːg̊ə/ „Fassdaube“
/o/: /vɪd̥/ „willst“ (2. Sg.) -- /vod̥/ „wollte“ (1., 3. Sg.)
/oː/: /d̥ɪlə/ „Diele“ -- /d̥oːlə/ „großes Rohr“
/ɛi/: /z ̥ɪ/ „sein“ (Poss.pron.) -- /z ̥ɛi/ „Schweine“
/ai/: /d̥ɪg̊/ „dick“ -- /d̥aig̊/ „Teig“
/au/: /d̥rɪv ̥/ „treffe“ (1. Sg.) -- /d̥rauv ̥/ „Traufe“
/öu/: /z ̥ɪ/ „sein“ (Poss.pron.) -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /d̥rɪlə/ „drehen“ -- /d̥rɪːələ/ „kleckern“
/ɵə/: /mɪd̥/ „mit“ -- /mɵəd̥/ „Mut“
/ɪː/
/ʊ/: /z ̥ɪːb̥ə/ „sieben“ (Num.) -- /z ̥ʊb̥ə/ „Suppe“
/ʊː/: /v ̥ɪːrə/ „nach vorne“ -- /v ̥ʊːrə/ „Furche“
/ʉ/: /d̥ɪː/ „dich“ -- /d̥ʉ/ „du“
/ʉː/: /d̥ɪːrə/ „Tür“ -- /d̥ʉːrə/ „dauern“
/o/: /z ̥ɪːd̥/ „sieht“ (3. Sg.) -- /z ̥od̥/ „sollte“
/oː/: /b̥ɪːnə/ „Bienen“ -- /b̥oːnə/ „Bohnen“
/ɛi/: /z ̥ɪː/ „sehe“ (1. Sg.) -- /z ̥ɛi/ „Schweine“
/ai/: /ɪːm/ „ihm“ -- /aim/ „einem“ (Dat. zu „man“)
/au/: /d̥ɪː/ „dich“ -- /d̥au/ „Tau“
/öu/: /z ̥ɪː/ „sehe“ (1. Sg.) -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /ʒ̊vɪːlə/ „Schwielen“ -- /ʒ̊vɪːələ/ „schwülen“
/ɵə/: /ʒ̊d̥ɪːl/ „Stiel“ -- /ʒ̊d̥ɵəl/ „Stuhl“
/ʊ/
/ʊː/: /lʊg̊/ „locker, lose“ -- /lʊːg̊/ „Lüge“
/ʉ/: /nʊz ̥/ „Nuss“ -- /nʉz ̥/ „hinaus“
/ʉː/: /xʊm/ „komme“ (1. Sg.) -- /xʉːm/ „kaum“
/o/: /b̥ʊg̊/ „bücke“ (1. Sg.) -- /b̥og̊/ „Bock“
/oː/: /b̥ʊg̊ə/ „bücken“ -- /b̥oːg̊ə/ „Bogen“
/ɛi/: // „“ -- // „“
/ai/: /nʊmə/ „nur“ -- /naimə/ „irgendwo“
/au/: /d̥rʊv ̥/ „darauf“ -- /d̥rauv ̥/ „Traufe“
/öu/: /vʊlə/ „Wolle“ -- /vöulə/ „heulen (Hund)“
/ɪːə/: /b̥lʊd̥/ „nackt“ -- /b̥lɪːəd̥/ „blüht“ (3. Sg.)
/ɵə/: /lʊg̊/ „locker, lose“ -- /lɵəg̊/ „schaue“ (1. Sg.)
/ʊː/
/ʉ/: // „„ -- // „„
/ʉː/: /z ̥ʊːrə/ „surren“ -- /z ̥ʉːrə/ „sauren“ (Pl.)
/o/: /d̥ʊːb̥ləd̥/ „pfuscht“ (3. Sg.) -- /d̥ob̥ləd̥/ „doppelt“
/oː/: /d̥ʊːr/ „durch“ -- /d̥oːr/ „Tor“
/ɛi/: /vʊːz ̥/ „als es“ -- /vɛiz ̥/ „Weiß“ (FN)
/ai/: /mʊːnɪ/ „Stier“ -- /mainɪ/ „meine ich“
/au/: /g̊nʊː/ „genommen“ -- /g̊nau/ „genau“
/öu/: // „„ -- // „„
/ɪːə/: /lʊːg̊/ „Lüge“ -- /lɪːəg̊/ „lüge“ (1. Sg.)
/ɵə/: /xʊː/ „kommen“ (Inf.) -- /xɵə/ „Kuh“
/ʉ/
/ʉː/: /d̥ʉʒ̊ə/ „tauschen“ -- /d̥ʉːʒ̊ə/ „duschen“
/o/: /hʉv ̥ə/ „Haufen“ -- /hov ̥ə/ „hoffen“
/oː/: /d̥ʉ/ „du“ -- /d̥oː/ „hier“
/ɛi/: /nʉz ̥/ „hinaus“ -- /nɛiz ̥/ „neues“
/ai/: /nʉz ̥/ „hinaus“ -- /naiz ̥/ „nähe es“ (1. Sg.)
/au/: /rʉb̥/ „Raupe“ -- /raub̥/ „raube“ (1. Sg.)
/öu/: /b̥rʉd̥/ „Braut“ -- /b̥röud̥/ „braut“ (3. Sg.)
/ɪːə/: /lʉd̥/ „laut“ -- /lɪːəd̥/ „Lied“
/ɵə/: /d̥ʉ/ „du“ -- /d̥ɵə/ „tun“ (Inf.)
/ʉː/
/o/: /v ̥ʉːl/ „faul“ -- /v ̥ol/ „voll“
/oː/: /nʉːd̥lə/ „Nudel“ -- /noːd̥lə/ „Nadel“
/ɛi/: /v ̥ʉːlə/ „faulen“ -- /v ̥ɛilə/ „Feile“
/ai/: /b̥ʉːd̥ɪ/ „Bude“ -- /b̥aid̥ɪ/ „beide“ (n.)
/au/: /d̥ʉː/ „du“ -- /d̥au/ „Tau“
/öu/: /b̥ʉːd̥ɪ/ „Bude“ -- /b̥öud̥ɪ/ „baue dich“ (1. Sg.)
/ɪːə/: /d̥ʉː/ „du“ -- /d̥ɪːə/ „diese“
/ɵə/: /d̥ʉː/ „du“ -- /d̥ɵə/ „tun“ (Inf.)
/o/
/oː/: /hog̊ə/ „sitzen“ -- /hoːg̊ə/ „Haken“
/ɛi/: /z ̥o/ „so“ -- /z ̥ɛi/ „Schweine“
/ai/: /roz ̥/ „Pferd“ -- /raiz ̥/ „Reise“
/au/: /lox/ „Loch“ -- /laux/ „Lauch“
/öu/: /z ̥o/ „so“ -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /b̥og̊ə/ „sich störrisch verhalten“ -- /b̥ɪːəg̊ə/ „biegen“
/ɵə/: /ʒ̊d̥olə/ „Stollen“ -- /ʒ̊d̥ɵələ/ „Stühle bereitstellen“
/oː/
/ɛi/: /v ̥roː/ „frei“ -- /v ̥rɛi/ „frei“
/ai/: /roːz ̥ə/ „Rose“ -- /raiz ̥ə/ „reisen“
/au/: /v ̥roː/ „frei“ -- /v ̥rau/ „Frau“
/öu/: /z ̥oː/ „so“ -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /v ̥roː/ „frei“ -- /v ̥rɪːə/ „früh“
/ɵə/: /hoːr/ „Haar“ -- /hɵər/ „Hure“
/ɛi/
/ai/: /b̥ɛi/ „herbei“ -- /b̥ai/ „Bein“
/au/: /b̥lɛi/ „Blei“ -- /b̥lau/ „blau“
/öu/: /z ̥ɛi/ „Schweine“ -- /z ̥öu/ „Schwein“
/ɪːə/: /ʒ̊d̥ɛil/ „steil“ -- /ʒ̊d̥ɪːəl/ „Stühle“
/ɵə/: /ʒ̊d̥ɛil/ „steil“ -- /ʒ̊d̥ɵəl/ „Stuhl“
/ai/
/au/: /haiə/ „heuen“ -- /hauə/ „hauen“
/öu/: /b̥aid̥/ „beide“ (n.) -- /b̥öud̥/ „baut“ (3. Sg.)
/ɪːə/: /ʒ̊aib̥/ „Bünde Bindestroh“ -- /ʒ̊ɪːəb̥/ „schiebe“ (1. Sg.)
/ɵə/: /b̥ai/ „Bein“ -- /b̥ɵə/ „Junge“
/au/
/öu/: /g̊rauə/ „grauen“ (Nom. Pl.) -- /g̊röuə/ „gereut“ (Partizip)
/ɪːə/: /ʒ̊aub̥/ „Bund Bindestroh“ -- /ʒ̊ɪːəb̥/ „schiebe“ (1. Sg.)
/ɵə/: /g̊nau/ „genau“ -- /g̊nɵə/ „genug“
/öu/
/ɪːə/: /b̥öud̥/ „baut“ (3. Sg.) -- /b̥ɪːəd̥/ „biete“ (1. Sg.)
/ɵə/: /b̥öu/ „Bau“ -- /b̥ɵə/ „Junge“
/ɪːə/
/ɵə/: /b̥rɪːəd̥ər/ „Brüder“ -- /b̥rɵəd̥ər/ „Bruder“